ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง


clear-gif
กรกฎาคม
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของอาจารย์ชาวต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10078 วันที่ : 2 กรกฎาคม 2541
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่านายหน้าให้แก่
         บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10081 วันที่ : 2 กรกฎาคม 2541
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีการคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย
         สำหรับเงินชดเชยการปฏิบัติงานที่ลูกจ้างทำงานไม่ถึง 5 ปี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10083 วันที่ : 2 กรกฎาคม 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทต่างประเทศให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหาร
         การจัดการและการเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10085 วันที่ : 2 กรกฎาคม 2541
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10163 วันที่ : 6 กรกฎาคม 2541
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายที่เกิดจากการนำเงินของบริษัทไปลงทุนทำธุรกิจอื่น
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10189 วันที่ : 7 กรกฎาคม 2541
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10211 วันที่ : 7 กรกฎาคม 2541
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์
         ในการจดทะเบียนประเภทให้ (ระหว่างจำนอง)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10215 วันที่ : 7 กรกฎาคม 2541
9.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายบ้านพร้อมที่ดินซึ่งการได้มาไม่พร้อมกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10216 วันที่ : 7 กรกฎาคม 2541
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการให้สินเชื่อ
         ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10257 วันที่ : 10 กรกฎาคม 2541
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, August 19, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161