ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง


เลขที่หนังสือ

: กค 0811/12917

วันที่

: 2 กันยายน 2541

เรื่อง

: อากรแสตมป์ กรณีไม่ได้ชำระอากรเป็นตัวเงินและขอขยายเวลาการชำระอากรเป็นตัวเงิน

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 3 อัฏฐ, มาตรา 122, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2538

ข้อหารือ

: บริษัท ก. จำกัด ได้ทำสัญญาจ้างทำของกับกองทัพบก ในปี 2539 รวม 3 สัญญา และได้
ชำระอากรแสตมป์โดยการปิดทับลงบนตราสารทุกสัญญาแล้ว โดยไม่ทราบว่าจะต้องชำระอากรแสตมป์เป็น
ตัวเงินตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระ
อากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารบางลักษณะ ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538
บริษัทฯ จึงขอผ่อนผันให้บริษัทฯ ใช้วิธีปิดอากรแสตมป์บนสัญญาจ้างแทนการชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
และขอยกเว้นค่าปรับ

แนววินิจฉัย

: 1. กรณีบริษัทฯ ชำระอากรแสตมป์โดยการปิดทับลงบนตราสารตามข้อเท็จจริงดังกล่าว
ถือว่าบริษัทฯ ไม่ได้ชำระอากรเป็นตัวเงินและไม่ได้ชำระภายในกำหนดเวลาสำหรับตราสารดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)ฯ
ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ดังนั้น ตราสารดังกล่าวจึงมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง
ชำระอากรเป็นตัวเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากบริษัทฯ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ไม่มี
เจตนาจะหลีกเลี่ยงการชำระภาษีอากร จึงอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาให้บริษัทฯ ชำระอากรเป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารดังกล่าวได้ ตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร และให้บริษัทฯ ยื่นแบบ
อ.ส.4 ข. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งการอนุมัติขยายกำหนดเวลา โดยไม่มี
เงินเพิ่มอากรที่ต้องชำระแต่อย่างใด
2. สำหรับค่าอากรแสตมป์ที่บริษัทฯ ชำระโดยวิธีปิดแสตมป์ลงบนตราสาร บริษัทฯ มีสิทธิ์
ขอคืนภายใน 6 เดือน นับแต่วันเสียอากรตามมาตรา 122 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้

: 61/27043

 


 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, May 22, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161