ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง


เลขที่หนังสือ

: กค 0811/12982

วันที่

: 3 กันยายน 2541

เรื่อง

: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 70

ข้อหารือ

: ธนาคารฯ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้เข้า
มาตั้งสาขาในประเทศไทย ในกรณีที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารฯ ได้ส่งเงินทุนเข้ามาให้สาขาใน
ประเทศไทยใช้ โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินทุนดังกล่าว นั้น สาขาในประเทศไทยจะมีสิทธินำดอกเบี้ยที่จ่าย
ให้สำนักงานใหญ่ในกรณีดังกล่าว มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของสาขาในประเทศไทยได้
หรือไม่

แนววินิจฉัย

: เนื่องจากธนาคารฯ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีอนุสัญญาเพื่อการเว้น
การเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย ดังนั้น แม้ว่าธนาคารสำนักงานใหญ่และสาขาในประเทศไทยจะมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลเดียวกันก็ตาม แต่โดยที่อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ได้มีข้อบทในการกำหนดเงินได้ และค่าใช้จ่ายของสาขา ซึ่งถือเป็น
สถานประกอบการถาวรในประเทศไทย เสมือนหนึ่งเป็นนิติบุคคลต่างหากจากสำนักงานใหญ่ ฉะนั้น เมื่อ
สาขาในประเทศไทยจ่ายดอกเบี้ยออกไปให้กับสำนักงานใหญ่ สาขาในประเทศไทย จึงมีสิทธินำดอกเบี้ย
นั้น มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของสาขาได้
อนึ่ง เมื่อสาขาในประเทศไทยจ่ายดอกเบี้ยดังกล่าวออกไปให้สำนักงานใหญ่ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขามีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยตาม
มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 11 วรรคสอง แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนด้วย

เลขตู้

: 61/27050

 


 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, May 22, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161