ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง


เลขที่หนังสือ

: กค 0811/12984

วันที่

: 3 กันยายน 2541

เรื่อง

: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีได้รับเงินสนับสนุนการปรับปรุงสถานประกอบการ

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 65, มาตรา 65 ตรี (5), มาตรา 79, มาตรา 82/5(3), พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527

ข้อหารือ

: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น
ผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากภาษีขายหักด้วย
ภาษีซื้อห้างฯ ได้ทำสัญญาปรับปรุงแบบของสถานีบริการร่วมกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยห้างฯ
เป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงทั้งหมด และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยให้เงินช่วยเหลือห้างฯ
จำนวน 3 ล้านบาทเมื่อห้างฯ ได้ก่อสร้างปรับปรุงสถานีบริการเสร็จสิ้น ห้างฯ มีค่าใช้จ่ายรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 4 ล้านบาทและห้างฯ ได้รับเงินช่วยเหลือจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
จำนวน 3 ล้านบาท ห้างฯ ต้องปฏิบัติอย่างไรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม

แนววินิจฉัย

: จากข้อเท็จจริงดังกล่าวห้างฯ ต้องปฏิบัติดังนี้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินช่วยเหลือการก่อสร้างปรับปรุงสถานีบริการจำนวน 3 ล้านบาทที่ห้างฯ ได้รับจาก
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ถือเป็นรายได้เนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะต้อง
นำมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนเงินค่าก่อสร้างปรับปรุง
สถานีบริการที่ห้างฯ ได้จ่ายไป ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือ
ทำให้ดีขึ้น ซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่าย ต้องห้ามถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตาม
มาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ยอมให้หักเป็นค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ ตามมาตรา
5 (4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างปรับปรุงสถานีบริการจำนวน 3 ล้านบาท เป็นเงินที่ห้างฯ ได้
มาโดยไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องกระทำการตอบแทนใด ๆ สำหรับเงินที่ได้รับนั้นจึงมิใช่มูลค่าของฐานภาษี
สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่วนภาษีซื้อที่เกิดจากการปรับปรุงสถานีบริการที่ห้างฯ ได้จ่ายไป ถือได้ว่าเป็นภาษีซื้อที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการของห้างฯ ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 82/5 (3) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีสิทธินำภาษีซื้อดังกล่าวมาหัก
ออกจากภาษีขาย เพื่อการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละเดือนภาษีได้ตามมาตรา 82/3 แห่ง
ประมวลรัษฎากร

เลขตู้

: 61/27052

 


 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, May 22, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161