ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง


เลขที่หนังสือ

: กค 0811/12998

วันที่

: 3 กันยายน 2541

เรื่อง

: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเฉลี่ยรายได้และรายจ่ายสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 65

ข้อหารือ

: บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม บริษัท A
จำกัด แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพื่อผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์เพื่อ
ป้อนให้กับโรงงานบริษัท ข. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท A จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา
และบริษัท K จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น
บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี และสิทธิอื่น ๆ บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2540 โดยเป็นรายได้จาก
การทดลองผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์เพื่อส่งให้บริษัท ข. จำกัด เพื่อทดลองผลิต แต่ได้มีการคิด
ราคาขายและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามปกติ ถึงแม้บริษัทฯ จะยังไม่ได้ทำการผลิตจริงแต่บริษัทฯ เข้าใจว่า
บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการส่งเสริมฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2540
บริษัทฯ มีรายได้อื่น ๆ อาทิเช่น ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากในธนาคาร จำนวนเงิน 5.5
ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ เพียงเล็กน้อยจากการขายของเสียจากการผลิต และมีค่าใช้จ่าย จำนวน
260.4 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย 3.5 ล้านบาท ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงระบบ จำนวน 34.2 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 222.7 ล้านบาท
บริษัทฯ ขอทราบว่าการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2540 ดังนี้
1. ตามที่บริษัทฯ เข้าใจว่า บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
ส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่วันแรกที่มีการขายสินค้าออกไป ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2540 นั้นถูกต้องแล้ว
หรือไม่
2. การปันส่วนรายได้จากดอกเบี้ยรับ จะปันส่วนรายได้อย่างไร จะใช้หลักเรื่อง
ระยะเวลามาบันทึกได้หรือไม่ อาทิเช่น รายได้จากการส่งเสริมการลงทุน คิด 2.5 เดือน รายได้ส่วนที่
ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนคิด 9.5 เดือน
3. การปันส่วนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ควรใช้หลักเกณฑ์ใดในการปันส่วน
3.1 ใช้หลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลามาประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ คือ คำนวณค่าใช้จ่าย
ระหว่าง 2.5 เดือน เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับการส่งเสริมฯ และ 9.5 เดือน เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการที่
ไม่ได้รับการส่งเสริมฯ
3.2 ใช้หลักเกณฑ์เรื่องรายได้มาเป็นเกณฑ์ได้หรือไม่ และรายได้นี้ควรจะใช้เฉพาะ
รายได้หลักหรือรายได้ที่รวมเรื่องรายได้ดอกเบี้ยจ่ายแล้ว
4. บริษัทฯ เลือกที่จะ Defer Exchange Gain/Loss สำหรับรายการพิเศษเรื่องกำไร
(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ เข้าใจว่า ขาดทุนที่ตัดจ่ายในปีแรกก็นำมาปันส่วนตามหลักเกณฑ์ที่
เลือกตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 ส่วนในปีถัดไป ก็ปันส่วนตามข้อ 3.1 ได้นั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไร

แนววินิจฉัย

: 1. กรณีตาม 1. วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็น
วันที่เริ่มใช้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ถือวันที่ผู้ได้รับส่งเสริมมีรายได้จากกิจการ
ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจริง หรือวันที่มีการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิตามมาตรา 65 แห่ง
ประมวลรัษฎากร เป็นวันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ดังนั้น แม้ว่าชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ที่ขายจะเป็นเพียงชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ตัวอย่าง
หรือชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์รถยนต์ที่ผลิตได้จากการทดลองการผลิตของกิจการก็ตาม และไม่เป็นชิ้นส่วนหรือ
อุปกรณ์รถยนต์ที่ผลิตได้ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม ถือได้ว่า
บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการส่งออกตามบัตรส่งเสริมแล้ว
2. กรณีตาม 2. 3. และ 4. การเฉลี่ยรายได้และรายจ่ายประเภทอื่นนอกจากการขาย
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์เพื่อใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิสำหรับผู้ประกอบกิจการทั้งที่ได้รับการส่งเสริมฯ
และไม่ได้รับการส่งเสริมฯ นั้น หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า รายได้หรือรายจ่ายรายการใดไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้โดยชัดแจ้ง และไม่มีเกณฑ์อื่นที่จะเฉลี่ยรายได้หรือรายจ่ายนั้นได้เป็นการเหมาะสมแล้ว ก็
ให้เฉลี่ยรายได้หรือรายจ่ายดังกล่าวออกตามส่วนของรายได้จากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
และกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉลี่ยเฉพาะรายได้ที่
เกิดในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น

เลขตู้

: 61/27053

 


 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, May 22, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161