ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง


เลขที่หนังสือ

: กค 0811/13117

วันที่

: 8 กันยายน 2541

เรื่อง

: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการผิดแบบ

ข้อกฎหมาย

: คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ

ข้อหารือ

: ธนาคารฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2541
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2541 โดยใช้แบบแสดงรายการนำส่งภาษีผิดแบบแสดงรายการ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1. เงินได้จากเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาจำนวน 3,227,952.26 บาท ธนาคารฯ
ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 และนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด.53 เป็นเงินจำนวน 484,191.62
บาท ซึ่งที่ถูกต้องธนาคารฯ ต้องนำส่งภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.2
2. เงินได้จากเงินฝากประเภทนิติบุคคลจำนวน 126,139.39 บาท ธนาคารฯ ได้หักภาษี
ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 และนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด.2 เป็นเงินจำนวน 273.50 บาท ซึ่งที่ถูกต้อง
ธนาคารฯ ต้องนำส่งภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.53
ธนาคารฯ มิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีเพียงแต่ใช้แบบแสดงรายการผิดแบบเท่านั้น และ
ธนาคารฯ ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ถูกต้องพร้อมนำส่งกรมสรรพากรแล้ว จึงขออนุโลมให้ถือว่าทางธนาคารฯ
ได้ยื่นแบบแสดงรายการนำส่งภาษีไว้ถูกต้องแล้ว

แนววินิจฉัย

: กรณีธนาคารฯ จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่บุคคลธรรมดา ธนาคารฯ มีหน้าที่หักภาษีเงินได้
ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (2) แห่งประมวลรัษฎากร และยื่นแบบแสดงรายการหักภาษีและนำส่งด้วยแบบ
ภ.ง.ด.2 และกรณีธนาคารฯ จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่นิติบุคคล ธนาคารฯ มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ
ที่จ่าย ตามข้อ 4 แห่งคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯลฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
และยื่นแบบแสดงรายการหักภาษีและนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด.53 การที่ธนาคารฯ ยื่นแบบแสดงรายการ
ด้วยแบบ ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.2 ตามลำดับนั้น จึงเป็นการยื่นแบบแสดงรายการไม่เป็นไปตามแบบที่
อธิบดีกำหนด แต่การยื่นแบบแสดงรายการผิดแบบดังกล่าว มิได้ทำให้จำนวนเงินภาษีเปลี่ยนแปลงแต่
อย่างใด จึงอนุโลมให้ถือว่าธนาคารฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ไว้แล้ว

เลขตู้

: 61/27061

 


 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, May 22, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161