ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง


เลขที่หนังสือ

: กค 0811/13127

วันที่

: 8 กันยายน 2541

เรื่อง

: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้เช่าซื้อจากสถาบันการเงินที่
ถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการ 56 แห่ง

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 65, มาตรา 78 (2), มาตรา 82/3, มาตรา 84

ข้อหารือ

: บริษัทเงินทุน ก. จำกัด ได้หารือปัญหาภาษีเพิ่มเติม กรณีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าซื้อของสถาบันการเงินที่ถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการ 56 แห่ง ดังนี้
1. กรณีลูกหนี้เช่าซื้อได้ค้างชำระเงินค่างวดกับสถาบันการเงิน 56 แห่ง ซึ่งเป็น
ผู้ให้เช่าซื้อเดิม โดยสถาบันการเงินฯ ได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามงวดที่ถึงกำหนดชำระให้กรมสรรพากร
ไว้แล้ว ต่อมาลูกหนี้เช่าซื้อได้นำเงินค่างวดที่ค้างมาชำระให้บริษัทฯ กรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากเงินค่างวดที่ได้รับชำระให้กรมสรรพากรอีกหรือไม่
2. กรณีลูกหนี้เช่าซื้อได้ค้างชำระเงินค่างวดกับสถาบันการเงินฯ ผู้ให้เช่าซื้อเดิม และ
สถาบันการเงินฯยังมิได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากเงินค่างวดที่ค้างชำระดังกล่าวหากลูกหนี้นำเงินค่างวดที่
ค้างมาชำระให้บริษัทฯ ในภายหลัง บริษัทฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากเงินค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ
หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้เช่าซื้อจากสถาบันการเงินฯ แล้วเท่านั้น
3. กรณีลูกหนี้เช่าซื้อได้ค้างชำระเงินค่างวด และสถาบันการเงินฯ ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
แทนลูกหนี้ไปแล้วเป็นจำนวน 5 งวด หากบริษัทฯ ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้เช่าซื้อรายนี้ตั้งแต่งวด
ที่ 7 เป็นต้นไปและลูกหนี้ได้ชำระเงินค่างวดที่ค้างชำระทั้งหมดให้บริษัทฯ กรณีดังกล่าว บริษัทฯ ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่าเช่าซื้องวดที่ 7 ความเข้าใจของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่ และสำหรับเงินค่าเช่า
ซื้อค้างชำระ 6 งวดแรกที่บริษัท ได้รับชำระจากลูกหนี้ บริษัทฯ จะต้องถือเป็นรายได้เพื่อเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่
4. ในการรับโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ภาษีซื้อที่บริษัทฯ ถูก
สถาบันการเงินฯผู้โอน เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 10.0 ของค่าตอบแทนในการโอนสิทธิ บริษัทฯ จะ
ขอคืนจากกรมสรรพากรได้หรือไม่ อย่างไร

แนววินิจฉัย

: 1. กรณีตามข้อหารือ 1. - 3. ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้า
ตามสัญญาให้เช่าซื้อหรือสัญญาซื้อขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อได้ส่งมอบ
เกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระราคาตามงวดที่ถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวด ตามมาตรา 78 (2) แห่ง
ประมวลรัษฎากรดังนั้น กรณีตามข้อเท็จจริง สถาบันการเงินฯ ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อเดิม จึงมีหน้าที่เสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าเช่าซื้องวดที่ถึงกำหนดชำระราคาก่อนการโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าซื้อ โดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้รับโอน ไม่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าเช่าซื้องวดที่ลูกหนี้
ได้ค้างชำระกับสถาบันการเงินฯ ผู้โอน ทั้งนี้ ไม่ว่าสถาบันการเงินฯ ผู้โอน จะได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะค่าเช่าซื้องวดที่ถึงกำหนดชำระหลังจากบริษัทฯ ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องแล้ว
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงต้องนำเงินค่างวดค้างชำระที่ได้รับจากลูกหนี้ ตามกรณี 1. -
3. ไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร โดย
รับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนระหว่างส่วนต่างของค่าตอบแทนในการโอนสิทธิกับยอดหนี้คงค้างของลูกหนี้
เช่าซื้อที่ได้รับโอนมา
2. กรณีตามข้อหารือ 4. ภาษีซื้อที่บริษัทฯ ถูกสถาบันการเงินฯ ผู้โอนเรียกเก็บในอัตรา
ร้อยละ 10.0 ของค่าตอบแทนในการโอนสิทธินั้น บริษัทฯ มีสิทธิขอคืนจากกรมสรรพากร โดยนำภาษีซื้อ
ดังกล่าวไปหักจากภาษีขายในการคำนวณภาษี ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร และหากมี
เครดิตภาษีที่เหลืออยู่ในการคำนวณภาษี บริษัทฯ มีสิทธินำเครดิตภาษีที่เหลืออยู่นั้น ไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในเดือนภาษีถัดไปได้ และในกรณีบริษัทฯ ไม่ใช้สิทธินำเครดิตภาษีที่เหลืออยู่ไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มใน
เดือนถัดไป บริษัทฯ มีสิทธิขอคืนภาษีเป็นเงินสดพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการของเดือนภาษีนั้นได้
ทั้งนี้ ตามมาตรา 84 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้

: 61/27065

 


 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, May 22, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161