ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง


clear-gif
ตุลาคม
clear-gif
หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการผิด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14381 วันที่ : 7 ตุลาคม 2541
2.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้คู่สมรส
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14642 วันที่ : 13 ตุลาคม 2541
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับการขาย
         อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14777 วันที่ : 16 ตุลาคม 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
         เงินตราต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14782 วันที่ : 16 ตุลาคม 2541
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับทำงานให้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14918 วันที่ : 21 ตุลาคม 2541
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ภาษีอากรค้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15120 วันที่ : 27 ตุลาคม 2541
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15195 วันที่ : 28 ตุลาคม 2541
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1774 วันที่ : 1 ตุลาคม 2541
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้ของกลุ่มเกษตรกร
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1816 วันที่ : 12 ตุลาคม 2541
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีออกใบกำกับภาษีโดยแยกราคาสินค้าและค่าบริการ
         ติดตั้งออกจากกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1854 วันที่ : 19 ตุลาคม 2541
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, August 19, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161