ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง


clear-gif
พฤศจิกายน
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีให้บริการเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้าและรับฝากสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15561 วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2541
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีหักค่าลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (ซ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15562 วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2541
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าเช่าเครื่องจักรให้แก่บริษัทต่างประเทศ
         ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15563 วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเปิดเผยข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15564 วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2541
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15586 วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2541
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่านายหน้าให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15588 วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2541
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปรับปรุงกำไรสุทธิจากการขายฝากอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
         เสียภาษีเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15738 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2541
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการชำระเงินค่าปรึกษาทางเทคนิคไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15745 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2541
9.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15746 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2541
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับกิจการศูนย์กลาง
         การค้าสินค้าเกษตรและกิจการเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15747 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2541
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, August 19, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161