ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
ธันวาคม
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16531 วันที่ : 1 ธันวาคม 2541
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการปฏิบัติเกี่ยวกับ อัตรา
         แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16533 วันที่ : 1 ธันวาคม 2541
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 หรือขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16538 วันที่ : 1 ธันวาคม 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีอาจารย์รับเชิญจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16539 วันที่ : 1 ธันวาคม 2541
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้เงินรางวัล
         จากการชิงโชค
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16540 วันที่ : 1 ธันวาคม 2541
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าทดแทนในการเวนคืนทรัพย์
         ส่วนกลางให้นิติบุคคลอาคารชุด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16541 วันที่ : 1 ธันวาคม 2541
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก และแบบ ป.2 ตามมาตรา 8
         แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16542 วันที่ : 1 ธันวาคม 2541
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16545 วันที่ : 1 ธันวาคม 2541
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
         การส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16548 วันที่ : 1 ธันวาคม 2541
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนขายสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16550 วันที่ : 1 ธันวาคม 2541
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161