ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0811/พ.00472

วันที่

: 19 มกราคม 2542

เรื่อง

: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีข้อความในใบกำกับภาษี

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 86/4

ข้อหารือ

: บริษัท ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบใบกำกับภาษีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2541 ปรากฏว่า
ลูกค้าของบริษัทฯ บางรายไม่ยอมรับใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะ
ขาดช่องแสดงรายการราคาสินค้ารวมสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ากฎหมายกำหนดเพียงว่าจะต้องแสดง
รายการมูลค่าของสินค้าที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บให้เห็นชัดเจน จึง
ขอทราบว่า ใบกำกับภาษีที่บริษัทฯ ออกในรูปแบบนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

แนววินิจฉัย

: ใบกำกับภาษีดังกล่าวแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม แยกออกมาจากมูลค่าของสินค้าที่ได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว แต่ไม่ได้แสดงรายการมูลค่าของสินค้าสุทธิ (มูลค่าของสินค้าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กรณีถือว่าบริษัทฯ ไม่ได้แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มแยกออกจากมูลค่าของสินค้าโดยชัดแจ้ง ดังนั้น
การออกใบกำกับภาษีดังกล่าว จึงไม่ถูกต้องตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้

: 62/27430

 


 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161