ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0811(กม)/2167

วันที่

: 25 ธันวาคม 2541

เรื่อง

: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 42(17), กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ

ข้อหารือ

: กรณีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกระทรวงสาธารณสุข เข้า
ลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2536 ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถูกต้องหรือไม่

แนววินิจฉัย

: 1. เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2536 เป็นเงินที่มีลักษณะการจ่ายที่
เหมือนกันกับเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่าย
เงินค่าอาหารทำการนอกเวลา คือ เป็นการจ่ายตอบแทนให้แก่ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ พ.ศ. 2532 จึงเป็นเงินได้ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ตามข้อ 2 (6) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509
2. เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2536 ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2536 จึงเป็น
เงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ได้รับเงินได้พึงประเมิน
ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร และผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวมี
หน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้

: 62/27401

 


 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161