ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0811/04930

วันที่

: 26 พฤษภาคม 2542

เรื่อง

: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ไปต่างประเทศ

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 40, มาตรา 70

ข้อหารือ

: บรรษัทฯ จะได้ออกหุ้นกู้โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยจะรับเป็นนายทะเบียน และตัวแทน
การจ่ายเงินค่าดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบรรษัทฯ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย บรรษัทฯ จึงขอทราบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยมี
หน้าที่ต้องหักและนำส่งภาษีเงินได้ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่

แนววินิจฉัย

: 1. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 โดยบรรษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการลงทุนและ
อุตสาหกรรมบรรษัทฯ จึงเข้าลักษณะเป็นสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น
สำหรับให้กู้ยืมเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม ดังนั้น เมื่อบรรษัทฯ จ่ายเงินค่า
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) ออกไปให้กับ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และบรรษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้อง
หักและนำส่งภาษี ตามมาตรา 70 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
2. ในกรณีที่บรรษัทฯ ได้มีการทำสัญญาแต่งตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยหรือบุคคลอื่นใดเป็น
ตัวแทนในการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าวนั้น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งได้รับดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่จ่ายจากหุ้นกู้ของบรรษัทฯ ย่อมไม่มีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และธนาคารแห่งประเทศไทยหรือบุคคลอื่นในฐานะตัวแทนของบรรษัทฯ ย่อมไม่มี
หน้าที่ต้องหักและนำส่งภาษี ตามมาตรา 70 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด

เลขตู้

: 62/27856

 


 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161