ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
มิถุนายน
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกิจการวิเทศธนกิจจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ
         ไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05188 วันที่ : 2 มิถุนายน 2542
2.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05189 วันที่ : 2 มิถุนายน 2542
3.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการตกเป็นกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนควบของที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05228 วันที่ : 3 มิถุนายน 2542
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าเช่าสถานีบริการน้ำมันให้แก่การ
         ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05371 วันที่ : 8 มิถุนายน 2542
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05378 วันที่ : 8 มิถุนายน 2542
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลป
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05392 วันที่ : 8 มิถุนายน 2542
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05394 วันที่ : 8 มิถุนายน 2542
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าและบริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05395 วันที่ : 8 มิถุนายน 2542
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีได้รับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดินประจำปี
         เงินอุดหนุนจากโครงการต่าง ๆ และเงินให้เปล่าจากองค์การต่าง ๆ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05396 วันที่ : 8 มิถุนายน 2542
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการผิดหน่วยภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05429 วันที่ : 9 มิถุนายน 2542
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161