ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0811/05189

วันที่

: 2 มิถุนายน 2542

เรื่อง

: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 91/2, มาตรา 91/3, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534

ข้อหารือ

: สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ ขายที่ดิน ดังนี้
โฉนดเลขที่ เวลาขาย ราคา
1 4 มกราคม 2539 3,240,000
2 15 มกราคม 2539 13,117,000
3 7 พฤษภาคม 2539 3,030,000
ซึ่งที่ดินดังกล่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ถือครองกรรมสิทธิ์อยู่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มิได้ขายที่ดินดังกล่าวภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้ที่ดินนั้นมา ขอทราบว่า รายได้จาก
การขายที่ดินดังกล่าวจะอยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/3 (7) แห่ง
ประมวลรัษฎากร หรือไม่

แนววินิจฉัย

: กรณีตามข้อเท็จจริง การขายที่ดินดังกล่าวของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ แม้จะมิใช่การขายที่ดิน
ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งที่ดินนั้น แต่เป็นการขายที่ดินที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการ ซึ่งที่ดินที่
ขายผู้ขายมิได้ใช้ในเกษตรกรรมจึงเป็นการขายที่ดินเป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 91/2(6) แห่ง
ประมวลรัษฎากรตามมาตรา 3 (5) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 ดังนั้น รายได้จาก
การขายที่ดินดังกล่าวของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2
(6) แห่งประมวลรัษฎากร และมิได้อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/3 (7)
แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้

: 62/27869

 


 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161