ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0811/05371

วันที่

: 8 มิถุนายน 2542

เรื่อง

: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าเช่าสถานีบริการน้ำมันให้แก่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 39, มาตรา 40, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ

ข้อหารือ

: บริษัทฯ ได้เช่าสถานีบริการน้ำมัน และได้จ่ายค่าเช่าให้ ปตท. เป็นรายเดือน บริษัทฯ มี
หน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่

แนววินิจฉัย

: การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 แต่ไม่เป็นนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่ง
ประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ จ่าย
ค่าเช่าสถานีบริการน้ำมันให้แก่ ปตท. บริษัทฯ ผู้จ่ายจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 6 ของ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่ง
ประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.19/2530 ฯ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2530

เลขตู้

: 62/27887

 


 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161