ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
สิงหาคม
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่คืนหรือลดภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่
         ผู้บริโภค
เลขที่หนังสือ : กค 0811/07770 วันที่ : 3 สิงหาคม 2542
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีขอขยายเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่นำส่งไว้ไม่ครบถ้วน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/08317 วันที่ : 16 สิงหาคม 2542
3.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์โดยมีชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในทะเบียน
         บ้านเกิน 1 ปี เพียงคนเดียว
เลขที่หนังสือ : กค 0811/08320 วันที่ : 16 สิงหาคม 2542
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการหักค่าลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/08327 วันที่ : 13 สิงหาคม 2542
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเสียภาษีเงินได้เกินกำหนดเวลาของสมาคม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/08328 วันที่ : 16 สิงหาคม 2542
6.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการจัดสรรที่ดินเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/08664 วันที่ : 23 สิงหาคม 2542
7.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ การขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/08696 วันที่ : 24 สิงหาคม 2542
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการด้วยเงินกู้
         ของธนาคารโลก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09003 วันที่ : 30 สิงหาคม 2542
9.
เรื่อง : การเสียภาษีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในส่วนของงานตามหลัก
         ศาสนาอิสลาม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09005 วันที่ : 30 สิงหาคม 2542
10.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีที่ผู้ซื้อออกแทนให้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09007 วันที่ : 30 สิงหาคม 2542
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161