ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
พฤศจิกายน
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การคำนวณรายได้ดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาหลังจากที่ได้ผิดนัด
         ชำระติดต่อกันเป็นเวลาเกินหกเดือน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11190 วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2542
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินผลต่างของอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาแลกเปลี่ยน
         อัตราดอกเบี้ย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11192 วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2542
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11194 วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2542
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักและนำส่งภาษีตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11197 วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2542
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายแป้งข้าวเจ้าทำขนมจีน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11198 วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2542
6.
เรื่อง : ภาระภาษีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
         อสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11339 วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2542
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11340 วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2542
8.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีได้รับเงินอุดหนุนจากสาขาในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11346 วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2542
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีคณะบุคคลขอคืนภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11364 วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2542
10.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11481 วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2542
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161