ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0811/12651

วันที่

: 16 ธันวาคม 2542

เรื่อง

: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนำผลเสียหายจากการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้นมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

ข้อกฎหมาย

: มาตรา65 ตรี (17), มาตรา65 ทวิ (6)

ข้อหารือ

: บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้น ธนาคาร ก ก่อนปี 2541 จำนวน 1,000,000 หุ้น โดยซื้อเพื่อ
การลงทุนหาผลประโยชน์จำนวน 700,000 หุ้น มูลค่าต้นทุนหุ้นละ 20 บาท และซื้อเพื่อขายจำนวน
300,000 หุ้น มูลค่าต้นทุนหุ้นละ 28 บาท แต่ธนาคารดังกล่าวดำเนินกิจการขาดทุนในเดือนสิงหาคม
2541 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ธนาคารฯ ลดทุนลงโดยลดจำนวนหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นเดิม
1,000 หุ้น เหลือหุ้นใหม่ 1 หุ้น และนำส่วนที่ลดทุนไปลดผลขาดทุนตามบัญชีเพื่อให้งบการเงินของ
ธนาคารฯ แสดงฐานะการเงินถูกต้องตามความเป็นจริง ผลจากการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้นของธนาคาร
ดังกล่าว ทำให้เงินลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ลดลง เป็นผลเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่อาจได้กลับคืน
มา และต้องการให้ผลกำไรขาดทุนที่ปรากฏในบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ แสดงถึงผลการดำเนินการ
อย่างสม่ำเสมอ จึงได้นำผลเสียหายดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ โดยคำนวณจาก
ต้นทุนของจำนวนหุ้นที่ลดลง จึงหารือว่าบริษัทฯ สามารถนำผลเสียหายจากการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้นมา
ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรขาดทุนได้หรือไม่

แนววินิจฉัย

: กรณีตามข้อเท็จจริงหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อมาเพื่อการลงทุนหาผลประโยชน์จำนวน 700,000
หุ้น เข้าลักษณะเป็นทรัพย์สิน หากมีการลดมูลค่าหุ้น บริษัทฯ จะนำมูลค่าของหุ้นที่ตีราคาต่ำลง (ไม่ว่าจะ
โดยการลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้น) มาถือเป็นรายจ่ายไม่ได้ ตามมาตรา 65 ตรี (17) แห่ง
ประมวลรัษฎากร แต่บริษัทฯ จะนำผลเสียหายจากการลดทุนมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้
ต่อเมื่อได้มีการขายหุ้นดังกล่าว
สำหรับหุ้นจำนวน 300,000 หุ้น ที่ซื้อมาเพื่อขาย เข้าลักษณะเป็นสินค้า หากมีผลขาดทุน
จากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (ไม่ว่าจะโดยการลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้น) บริษัทฯ จะนำมาถือเป็น
รายจ่ายไม่ได้ ตามมาตรา 65 ทวิ (6) แห่งประมวลรัษฎากร เพราะการตีราคาตลาดซึ่งต่ำกว่าทุนนั้น
เท่ากับเป็นการหักรายจ่ายไปครั้งหนึ่งแล้ว

เลขตู้

: 62/28709

 


 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161