ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
มกราคม
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำบัตรสะสมมา
         แลกเป็นเงินตามโครงการส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13 วันที่ : 6 มกราคม 2543
2.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/87 วันที่ : 10 มกราคม 2543
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/90 วันที่ : 10 มกราคม 2543
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำผลเสียหายจากการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้นมาถือเป็น
         รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/91 วันที่ : 10 มกราคม 2543
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำผลเสียหายจากการลดทุน โดยการลดจำนวนหุ้นมาถือ
         เป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/92 วันที่ : 10 มกราคม 2543
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอแก้ไขรายการในแบบ ภ.พ.30 ที่ได้ยื่นไปแล้ว
เลขที่หนังสือ : กค 0811/135 วันที่ : 11 มกราคม 2543
7.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการโอนสิทธิการรับจำนอง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/256 วันที่ : 17 มกราคม 2543
8.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการชำระอากรแสตมป์สำหรับการโอนสิทธิการรับจำนอง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/271 วันที่ : 18 มกราคม 2543
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การบันทึกบัญชีกรณีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/280 วันที่ : 18 มกราคม 2543
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำผลขาดทุนสุทธิมาหักเป็นรายจ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/30022 วันที่ : 5 มกราคม 2543
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161