ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0811/656

วันที่

: 27 มกราคม 2543

เรื่อง

: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายเงินค่าจ้างนักแสดงชาวต่างประเทศ

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 40(8), คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ

ข้อหารือ

: บริษัทฯ เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯได้ทำสัญญาว่าจ้างนักแสดงชาวต่างประเทศกับตัวแทนของนักแสดงดังกล่าว และใน
ทันทีที่บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างให้แก่นักแสดงชาวต่างประเทศโดยผ่านทางตัวแทน บริษัทฯ ได้รับคำแนะนำว่า
บริษัทฯ จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราก้าวหน้าและนำส่งสรรพากรพื้นที่ ตามแบบ ภ.ง.ด.3 ในนาม
ตัวแทนเพราะตัวแทนทำการแทนตัวการ ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายเสมอ
ต่อมาบริษัทฯ ได้รับคำแนะนำว่าบริษัทฯ ควรจะหักในนามของนักแสดงชาวต่างประเทศ
บริษัทฯ จึงเกิดความสงสัยว่าความถูกต้องเป็นอย่างไร ดังนั้นเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป จึงขอหารือว่า
1. บริษัทฯ เข้าใจว่าการที่ตัวแทนของนักแสดงชาวต่างประเทศมารับเงินแทนนักแสดง
และบริษัทฯ ได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราก้าวหน้า และนำส่งสรรพากรพื้นที่ตามแบบ ภ.ง.ด.3
ในนามตัวแทน ถือว่าบริษัทฯ ได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. หากความเข้าใจของบริษัทฯ คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ก็ขอให้พิจารณาอนุโลมสำหรับกรณี
ที่บริษัทฯ หักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราก้าวหน้าและนำส่งสรรพากรพื้นที่ตามแบบ ภ.ง.ด.3 ในนามตัวแทนที่
ผ่านมา และถือว่าบริษัทฯ ได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

แนววินิจฉัย

: 1. บริษัทฯ เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเมื่อมีการจ่ายเงินค่าจ้างซึ่งเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่นักแสดงซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ใน
ต่างประเทศ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในนามของนักแสดงตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 9 (2) (ก) แห่ง
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่ง
ประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 และนำส่ง
กรมสรรพากรพร้อมกับยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน
2. กรณีบริษัทฯ ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในนามตัวแทนของนักแสดงและนำส่งไว้แล้ว
ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย จึงอนุโลมให้ถือว่า บริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีจากเงิน
ที่จ่ายให้แก่นักแสดงแล้ว

เลขตู้

: 63/28862

 


 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161