ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คำถาม-คำตอบ  เกี่ยวกับการยื่นแบบ บภ.07/08
ลำดับที่ คำถาม คำตอบ
1 หากต้องการแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง ต้องทำอย่างไร           ต้องแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
            1. ครั้งแรกของทุกปีปฏิบัติงาน  ต้องแจ้งด้วยการยื่นแบบ บภ.07 ภายในวันที่  30  มิถุนายนของทุกปี โดยต้องแจ้งก่อนปีที่จะลงลายมือชื่อรับรอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการลงลายมือชื่อหรือไม่มีการลงลายมือชื่อ  
            2. หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง  ต้องแจ้งด้วยการยื่นแบบ บภ.08  ภายในวันที่  5  ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้  ต้องแจ้งก่อนวันที่ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชี     
            ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก  www.rd.go.th  >  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี  >  ความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร   >  การยื่นแบบ บภ.07/08    
2 การยื่นแบบ บภ.07/08 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะต้องทำอย่างไร  ขั้นตอนการยื่นแบบ บภ.07/08 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
   1.เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ที่  www.rd.go.th
   2. เลือกหัวข้อ  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
   3. เลือกหัวข้อ  ยื่นแบบ
   4. เลือกหัวข้อ  คำแนะนำวิธีการยื่นแบบ  > แบบ บภ.07/08  เพื่อศึกษา ขั้นตอนการยื่นแบบ บภ.07/08 ทางอินเทอร์เน็ต 
   5. เลือกหัวข้อ  บริการยื่นแบบ
   6. เลือกแบบที่ต้องการยื่น (บภ.07 หรือ บภ.08)
   7. Login เข้าระบบ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้ศึกษามาแล้วข้างต้น
3 ในปีแรกที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้ เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ต้องยื่นแบบ บภ. 07 อย่างไร           ในปีแรกที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ต้องยื่นแบบ บภ.07 จำนวน 2 ฉบับ ตามปีปฏิบัติงาน สำหรับปีปฏิบัติงานที่ได้รับใบอนุญาตและสำหรับปีปฏิบัติงานถัดไป ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร หรือ ภายในวันที่  30  มิถุนายน แล้วแต่กรณี 
          ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้จาก  www.rd.go.th  >  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี  >  ความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร  >  การยื่นแบบ บภ.07/08  
4 การแจ้งจำนวนและรายชื่อของห้างหุ้นส่วนที่จะตรวจสอบ ต้องแจ้งกับกรมสรรพากรในกรณีใด ในกรณีที่จะลงลายมือชื่อรับรองให้กับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  ซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท  สินทรัพย์รวมไม่เกิน  30  ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน  30  ล้านบาท
5 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจสอบเฉพาะบริษัท ต้องแจ้งรายชื่อต่อกรมสรรพากรหรือไม่ ควรยื่นแบบ บภ.07 ไว้ก่อน โดยแจ้งว่า ไม่ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชีในห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก  เนื่องจากหากรับงานตรวจสอบและรับรองบัญชีในห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กเพิ่มเติมภายหลัง  อาจทำให้ไม่สามารถยื่นแบบ บภ.07 ได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
6 กรณี ลืมรหัสผ่านในการยื่นแบบ บภ.07/08 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะต้องดำเนินการอย่างไร ให้เลือกหัวข้อ “ลืมรหัสผ่าน” เพื่อเข้าไปตอบคำถามที่ท่าน     ได้เคยกำหนดไว้ในการเข้าระบบครั้งแรก  หากตอบคำถามถูกต้อง ระบบจะแจ้ง Password ให้ท่านทราบ หากท่านลืมรหัสผ่านและจำคำตอบที่เคยกำหนดไว้ในการเข้าระบบครั้งแรกไม่ได้ ขอให้ท่านยื่นแบบคำขอทั่วไป (บภ.03) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อขอทราบรหัสผ่านและคำตอบที่เคยกำหนดไว้ พร้อมทั้ง ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยส่งมาทางโทรสารหมายเลข  0-2619-8250
7 ได้เข้าไปใช้บริการยื่นแบบ บภ.07/08 ทางอินเทอร์เน็ต แต่ระบบให้เลือกรอบระยะเวลาบัญชีเพียง 2 ปีเท่านั้น เพราะเหตุใด ในการยื่นแบบ บภ.07 หรือ บภ.08 ระบบได้กำหนดให้เลือกจากรอบปีปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยเลือกได้ 2 ปีปฏิบัติงาน คือ ปีปฏิบัติงานปัจจุบัน และ ปีปฏิบัติงานที่ต้องแจ้งล่วงหน้า  มิใช่ปีตามรอบระยะเวลาบัญชีในงบการเงินของนิติบุคคล ท่านสามารถดูคำนิยามของรอบปีปฏิบัติงานและรอบระยะเวลาบัญชี ได้จาก  www.rd.go.th   >  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี   >  ยื่นแบบ   >   คำแนะนำวิธีการยื่นแบบ  >  บภ.07/บภ.08   >  คำนิยามที่เกี่ยวข้อง
8 ได้ยื่น แบบ บภ.07 แจ้งรายชื่อนิติบุคคล ซึ่งขณะนั้นมีคุณสมบัติเป็นห้างฯ ขนาดเล็ก  แต่ในระหว่างปีบัญชีห้างฯมีรายได้มากกว่า 30 ล้าน อยากทราบว่า ในปีนั้น TA สามารถตรวจสอบและรับรองงบการเงินของห้างฯ นั้น ได้หรือไม่ ไม่ได้  และท่านต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงลดจำนวนรายนิติบุคคลด้วยแบบ บภ.08
9 ถ้าเคยแจ้งรายชื่อห้างฯ ไว้ในปีก่อนแล้ว หากไม่มีการถอนชื่อออกหรือห้างฯ ยังคงให้ตรวจสอบเหมือนปีก่อน TA จะต้องแจ้งรายชื่อธุรกิจด้วยหรือไม่ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต้องแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะลงลายมือชื่อรับรองทุกครั้งที่มีการตรวจสอบในแต่ละปีปฏิบัติงานด้วยแบบ บภ.07 หรือ บภ.08  ไม่ว่าจะเป็นรายเดิมที่เคยตรวจสอบในปีปฏิบัติงานก่อน
10
ถ้าต้องการตรวจสอบข้อมูลการยื่นแบบ บภ.07/08 ที่ได้ยื่นมาแล้ว จะตรวจสอบได้อย่างไร ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีสามารถตรวจสอบข้อมูลการยื่นแบบ บภ.07/08 ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ได้จาก   www.rd.go.th   >      ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี  >  ยื่นแบบ  >  บริการยื่นแบบ  >  แบบ บภ.07  หรือ  แบบ บภ.08  >  Login เข้าระบบ  >  ประวัติการยื่นแบบ  (สามารถตรวจสอบจำนวนครั้งที่ยื่นแบบ บภ.07/08 และเลขที่รับเอกสารได้จากปีปฏิบัติงานที่ระบุในการค้นหาและสามารถตรวจสอบรายชื่อและจำนวนรายได้จากเลขที่รับเอกสารแบบ บภ.07/08 ในแต่ละครั้ง)  หรือ จำนวนรายและรายชื่อสุทธิ ( สามารถตรวจสอบจำนวนรายและรายชื่อตามที่ได้แจ้งไว้ทั้งหมดในแต่ละปีปฏิบัติงานที่ระบุในการค้นหา)  
11 ถ้ายื่นแบบ บภ.07/08 หลังจากพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแล้วจะต้องทำอย่างไร ขอให้ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีรีบดำเนินการยื่นแบบโดยเร็ว และครั้งต่อไปขอให้ท่านปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.122/2545  ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.147/2548  ลงวันที่  4  มีนาคม  พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด  หากไม่ปฏิบัติตามที่อธิบดีกำหนด อธิบดีอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีได้
clear-gif
Last update : Monday, November 21, 2005

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์