ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ความแตกต่างระหว่างสำนักงานบัญชีตัวแทน และสำนักงานบัญชีทั่วไป

 

ลำดับที่ คำถาม คำตอบ
๑.

สำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาต แตกต่างจากสำนักงานบัญชีทั่ว ๆ ไปอย่างไร 

          สำนักงานบัญชีตัวแทน คือ สำนักงานบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี หรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยสำนักงานบัญชีดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีหรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยเข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร เลือกหัวข้ออ้างอิง แล้วเลือกประกาศกรมสรรพากรดังกล่าว

         สำหรับสำนักงานบัญชีทั่วไป ที่ไม่ใช่สำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนจะไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี หรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็๖ทางเว็บไซต์ของกรรมสรรพากร www.rd.go.th

****************************
clear-gif
Last update : Wednesday, December 28, 2016

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์