ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0811(กม.04)/906

วันที่

: 1 มิถุนายน 2543

เรื่อง

: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินชดเชยเงินลงทุนสถานีบริการน้ำมัน

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 40

ข้อหารือ

: ห้างฯ ตกลงลงทุนก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน วงเงินค่าก่อสร้าง 3,622,500 บาท
(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมอบหมายให้ บริษัท บ. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินกู้
ผู้รับเหมาก่อสร้าง และวัสดุอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน รวมทั้งดูแลกำกับให้การก่อสร้าง
และการจัดหาอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จได้มาตรฐานสถานีบริการน้ำมันบางจาก โดยห้างฯ ต้องชำระค่างานใน
ลักษณะเหมาจ่ายตามวงเงินข้างต้นรวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ จังหวัดฯ จึงหารือว่า การที่ห้างฯ
จ่ายเงินชดเชยเงินลงทุนให้แก่บริษัทฯ ห้างฯ ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่ายหรือไม่

แนววินิจฉัย

: กรณีที่บริษัท บ. จำกัด (มหาชน) รับเป็นผู้จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง และจัดหาวัสดุ
ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันให้แก่ห้างฯ เข้าลักษณะเป็นการรับจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นเมื่อห้างฯ จ่ายเงินชดเชยเงินลงทุนสถานีบริการน้ำมันให้แก่บริษัท
ฯ ห้างฯ มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของจำนวนเงินค่าจ้างที่จ่าย (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามข้อ 8(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน
พ.ศ. 2528 (แก้ไขโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.19/2530 ฯ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2530)

เลขตู้

: 63/29421

 


 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161