ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0811(กม.11)/พ.1036

วันที่

: 26 มิถุนายน 2543

เรื่อง

: ภาษีกรณีภาษีซื้อค่าเช่ารถยนต์นั่ง

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 82/5(6), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2535

ข้อหารือ

: บริษัทฯ จะนำภาษีซื้อค่าเช่ารถยนต์นั่งที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ซึ่งเช่าแบบลิสซิ่งมาหัก
จากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่

แนววินิจฉัย

: ภาษีซื้อสำหรับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งบริษัทฯ เช่ามาตามสัญญาเช่าแบบลิสซิ่งเพื่อใช้ในกิจการ บริษัทฯ ผู้เช่าไม่มี
สิทธินำภาษีซื้อจากการเช่ารถยนต์ดังกล่าวมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจาก
เป็นภาษีต้องห้ามตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร และตามข้อ 2(1) วรรคหนึ่ง แห่ง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 42) เรื่อง การกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไป
หักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 ธันวาคม
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 71)ฯ
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2539

เลขตู้

: 63/29533

 


 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161