ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0811(กม.15)/1815

วันที่

: 28 พฤศจิกายน 2543

เรื่อง

: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณต้นทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่ง

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 65 ตรี (20)

ข้อหารือ

: บริษัทฯ จำหน่ายทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่ง ควรปรับปรุงกำไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ด้วยกำไร (ขาดทุน) อย่างไรจึงจะถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ (ฉบับที่
315) พ.ศ. 2540

แนววินิจฉัย

: กรณีบริษัทฯ ขายทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งดังกล่าว มูลค่าต้นทุนของรถยนต์ส่วนที่จะนำมาถือ
เป็นต้นทุนในปีที่ขายไปต้องเป็นมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือจากการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่คำนวณจาก
มูลค่าต้นทุนไม่เกินหนึ่งล้านบาทเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีสิทธินำมูลค่าต้นทุนส่วนที่เกินหนึ่งล้านบาทมาหักเป็น
รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้เพราะถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (20) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4(1) แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 315) พ.ศ. 2540

เลขตู้

: 63/30006

 


 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161