ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0706/627

วันที่

: 12 กรกฎาคม 2547

เรื่อง

: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 35(1)

ข้อหารือ

: ขอหารือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จาก
การลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ ตามมาตรา 35(2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนฯ
และอัตราปกติ หมายถึง อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีเงินได้สำหรับ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ท้ายส่วน 3 หมวด 3 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งกำหนดให้เสียภาษีในอัตรา
ร้อยละ 30 ดังนั้น กรณีที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50
ของอัตราปกติ บริษัทฯ จึงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 15 ซึ่งบริษัทฯ
เข้าใจว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทฯ จะนำมาใช้คำนวณสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2546 ถึง
2550 คืออัตราร้อยละ 50 ของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย คืออัตราร้อยละ 25 ซึ่งจะเท่ากับอัตราร้อยละ 12.50

แนววินิจฉัย

: ตามมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติการลงทุน พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติส่งเสริมส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ได้กำหนดสิทธิประโยชน์พิเศษ
เพิ่มเติมดังนี้
"การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง
หรือนับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล"
ปัญหาที่ต้องพิจารณาคือ คำว่า "อัตราปกติ" หมายถึงอัตราใด พิจารณาแล้วเห็นว่า อัตราปกติ
หมายถึงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทฯ ต้องเสียภาษีจริงในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์พิเศษตามมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ดังนั้น ในกรณี
ของบริษัทฯ เมื่อได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ อัตราปกติจึง
เท่ากับร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ บริษัทฯ จึงมีสิทธิเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 12.50 ของ
กำไรสุทธิ

เลขตู้

: 67/33047


clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161