ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0706/พ./4325

วันที่

: 4 พฤษภาคม 2547

เรื่อง

: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าคลังสินค้าของผู้ประกอบการค้ามันสำปะหลัง

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 77/1(10), มาตรา 77/2(1), มาตรา 81(1)(ต)

ข้อหารือ

: กรณีการให้เช่าคลังสินค้าของผู้ประกอบการค้า เนื่องจากผู้ให้เช่าได้ทำสัญญากับผู้เช่าให้เช่า
คลังสินค้าเพื่อเก็บสินค้า และสัญญาเช่าคลังสินค้าเป็นโกดังกลางเก็บสินค้า ซึ่งสำนักงานสรรพากรพื้นที่
แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบว่าการให้เช่าคลังสินค้าดังกล่าวเป็นการฝากทรัพย์ เข้าลักษณะเป็นบริการจะต้อง
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ผู้ให้เช่าได้โต้แย้งว่า เป็นกรณีเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยในสัญญาเช่ามีข้อกำหนดว่า
1. ผู้เช่าเป็นผู้จัดเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ ณ คลังสินค้า เพื่อเก็บรักษากุญแจคลังสินค้า ตรวจสอบ
จำนวนสินค้าเข้า-ออก ทั้งหมดภายในคลังสินค้า โดยผู้ให้เช่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว
2. ผู้ให้เช่าไม่มีภาระในการจัดหาเวรยามเพื่อดูแลรักษาสินค้าในคลังสินค้า
3. การทำประกันภัยสินค้าเป็นภาระหน้าที่ของ ผู้เช่าเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งสิ้น
4. การตรวจสอบคุณภาพสินค้าภายในคลังสินค้า เป็นหน้าที่ของผู้เช่าร่วมกับบริษัทผู้ตรวจสอบ
สินค้า ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้ว่าจ้างมา โดยผู้ให้เช่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
5. ในส่วนของสัญญาเช่า ที่มีการระบุให้ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
หมายความว่า หากโครงสร้างคลังสินค้าเกิดการชำรุดเสียหาย ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ชำรุด
เสียหาย แต่มิใช่จะต้องรับผิดชอบในส่วนของตัวสินค้าที่เกิดความเสียหาย เช่น ในกรณีที่คลังสินค้าให้เช่า
หลังคารั่ว เจ้าของคลังสินค้าจะต้องรีบปรับปรุงซ่อมแซมให้คลังสินค้าอยู่ในสภาพปกติ เหตุผลเพื่อป้องกัน
มิให้เจ้าของโกดังต้องนำโกดังที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้ผู้เช่าเช่าเก็บสินค้า
6. ในส่วนของสัญญาเช่าที่ระบุว่า “บรรดาภาษีอากรอันพึงต้องชำระแก่รัฐหรือเทศบาลหรือ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ต้องชำระ” นั้น หมายถึง ภาษีบำรุงท้องที่มิใช่ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7. สมาคมฯ และหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ได้หารือกรณีดังกล่าวไปยังสำนักงานอัยการ
สูงสุด ซึ่งได้มีการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สัญญาเช่าคลังสินค้าเป็นการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ต) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีภาระเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

แนววินิจฉัย

: 1. กรณีผู้ให้เช่าตกลงทำสัญญาให้ผู้เช่าใช้คลังสินค้าเป็นสถานที่เก็บรักษาสินค้ามีระยะเวลา 6
เดือน นับแต่วันที่นำสินค้าเก็บในคลังสินค้า และผู้เช่าตกลงจะจ่ายค่าเช่าตามจำนวนสินค้าที่นำเข้าเก็บ
จริง ในคลังสินค้าเป็นรายกระสอบ ในอัตรากระสอบละ 1.50 บาท ต่อหนึ่งเดือน โดยผู้ให้เช่ายินยอม
ให้ผู้เช่าครอบครองคลังสินค้าเพื่อดำเนินการใด ๆ หรือเตรียมการก่อนนำสินค้าเข้าเก็บรักษาใน
คลังสินค้า และผู้เช่าเป็นผู้จัดเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ ณ คลังสินค้า เพื่อเก็บรักษาสินค้าโดยปลอดภัย จึงเป็น
กรณีผู้ให้เช่าตกลงทำสัญญาให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด
และผู้เช่าตกลงจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น โดยผู้ให้เช่าได้ส่งมอบการครอบครองพื้นที่อสังหาริมทรัพย์
ให้แก่ผู้เช่า เข้าลักษณะเป็นการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา
81(1)(ต) แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีตาม 2. ผู้ให้เช่าจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อใช้ในกิจการให้แก่ผู้เช่าผู้เช่า
โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ เพิ่มขึ้นจากค่าเช่า ถือเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่ง
ประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้

: 67/32918


clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161