ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0706/1348

วันที่

: 10 กุมภาพันธ์ 2547

เรื่อง

: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 81(1)(ข)

ข้อหารือ

: สำนักงานสรรพากรภาคแจ้งว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่ส่งคำร้องขอถอนทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ราย นาง พ. โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันยื่นแบบ ภ.พ.01 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. นาง พ. ประกอบกิจการจำหน่ายปลาทูแช่แข็ง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2542 เนื่องจากเข้าใจว่าการประกอบกิจการดังกล่าวต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมิได้
แจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร ตามมาตรา 81/3 แห่งประมวลรัษฎากร
2. นาง พ. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นประจำโดยแสดงรายรับจากการขาย
ปลาทูแช่แข็งไว้ในยอดขายที่ได้รับยกเว้นภาษี ไม่มียอดซื้อ และภาษีซื้อ ไม่มีการออกใบกำกับภาษีและ
เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อ
3. ต่อมาในวันที่ 22 มีนาคม 2546 นาง พ. ได้ยื่นคำร้องขอออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2542 โดยมีเหตุผลว่า เข้าใจว่าการประกอบกิจการจะต้องจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงได้ขอจดทะเบียนโดยไม่ได้แจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร เมื่อทราบว่า การจำหน่ายปลาทู
แช่แข็งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงได้ยื่นคำร้องดังกล่าว

แนววินิจฉัย

: การขายปลาทูแช่แข็งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
เมื่อ นาง พ. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงเป็นกรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย
ความสำคัญผิดในข้อกฎหมาย จึงอนุมัติให้ นาง พ. ถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23
มิถุนายน 2542

เลขตู้

: 67/32824


clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161