ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่ข่าว  ปชส.     21/2548

วันที่แถลงข่าว   10  สิงหาคม   2548

เรื่อง  การประชุมหารือ และนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating Headquarter)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     ตามที่กระทรวงการคลังได้มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ตั้งแต่ ปี  2545  โดยภาคเอกชนได้ให้ความสนใจ  และมีการดำเนินธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในระดับหนึ่ง   แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้  และจากการดำเนินธุรกิจของสำนักงานในระยะเวลาที่ผ่านมา   ภาคเอกชนได้แจ้งถึงปัญหาและอุปสรรคของการประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ  และอุปสรรคจากปัจจัยพื้นฐานด้านอื่น ๆ  ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง   กรมการจัดหางาน  ธนาคารแห่งประเทศไทย  และกรมสรรพากร  จึงได้มีการประสานงานร่วมกับภาคเอกชนซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจาก     สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย     และสมาชิกจากหอการค้าต่างประเทศ   เพื่อหารือ   และนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของสำนักงานฯ ในอนาคต โดยการประชุมหารือได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2548  มีผลการหารือ สรุปได้ดังนี้

 

                      1. การรวมศูนย์ของหน่วยงานให้บริการ  (One-Stop Service)  ให้มีการรวมศูนย์หน่วยงานรัฐที่ให้บริการสำหรับการลงทุนในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในเรื่องใบอนุญาตทำงาน    การพิจารณาวีซ่าของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานประจำในสำนักงานฯ   การจดแจ้งเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี  และการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและขอรับสิทธิประโยชน์อื่นของ BOI  โดยทั้งหมดนี้ได้มอบหมายให้ BOI เป็น One-Stop Service  เพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน หรือผู้ประกอบการที่สนใจในการดำเนินกิจการของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH)  

 

                      2. การพิจารณาข้อผ่อนปรนในหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว ที่เข้ามาประจำสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ให้ยืดหยุ่นขึ้น

 

                     3. การขยายเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของคนต่างด้าวที่ทำงานให้กับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้  2 ปี

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, July 30, 2014

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161