ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0706/2288

วันที่

: 7 มีนาคม 2546

เรื่อง

: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้แก่ภาครัฐ

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 47(7), มาตรา 65 ตรี (3), มาตรา 81(1)(น)

ข้อหารือ

: กระทรวงฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาเด็กไทยด้วย ICT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 76 พรรษา และส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาอย่างจริงจังเพื่อให้เด็กไทยมีโอกาสในการเรียนรู้มากขึ้นและสร้างให้สังคมการศึกษาไทย
เป็น Knowledge-Based Education โดยมีกลุ่มเป้าหมายให้การส่งเสริมสนับสนุนทั้งแก่เด็กที่ไม่มี
พื้นฐานในโรงเรียนที่ขาดความพร้อมในชนบทกับเด็กที่มีพื้นฐานในโรงเรียนที่มีความพร้อมแต่ยังขาดการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยจะดำเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โครงการดังกล่าว
ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ คือ การขอรับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ การประกวดนักพัฒนาและ
ออกแบบโปรแกรม การจัดค่ายพัฒนาเยาวชนด้าน IT การจัดค่าย ICT เพื่อครูและอาจารย์ และการจัด
สัมมนาเด็กไทยใช้ ICT เป็นต้น โดยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 จะจัดให้มีกิจกรรมการขอรับการ
สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่โรงเรียนเป้าหมายเป็นลำดับแรก และจะ
ถ่ายทอดสดรายการดังกล่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เวลา
21.30 - 23.00 น. และเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
กระทรวงฯ ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องใหม่หรือ
เครื่องใช้แล้ว และสภาพดีรุ่นไม่ต่ำกว่า 486) ในการนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว จึงขอทราบสิทธิประโยชน์ที่บุคคลธรรมดาหรือ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับเกี่ยวกับการหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ การคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือสิทธิอื่น ๆ

แนววินิจฉัย

: 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดาบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้แก่
สถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนโดย
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น และสถานศึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน บุคคลธรรมดามีสิทธิหักลดหย่อนได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ทั้งนี้จะต้อง
ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว ตาม
มาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ถ้าบุคคลธรรมดาบริจาคเป็นทรัพย์สิน (เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์) ให้แก่สถานศึกษาดังกล่าว ผู้บริจาคไม่มีสิทธินำมูลค่าของทรัพย์สินมาหักลดหย่อนได้
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กรณีผู้บริจาคเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบริจาคเงินเพื่อซื้อทรัพย์สิน หรือบริจาค
ทรัพย์สิน (เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์) ให้แก่สถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น และสถานศึกษาที่เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้บริจาคมีสิทธินำมาหักเป็นรายจ่าย
เพื่อการศึกษาในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตาม
มาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 44)ฯ ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2535
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(1) กรณีผู้บริจาคเป็นบุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่อยู่ในระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มบริจาคทรัพย์สิน (เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์) ให้แก่สถานศึกษาตาม 1. จึงไม่อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
(2) กรณีผู้บริจาคเป็นบุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มบริจาคทรัพย์สิน (เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์) ให้แก่สถานศึกษาตาม 1. เข้าลักษณะ
เป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
มาตรา 81(1)(น) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535

เลขตู้

: 66/32298


clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161