ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0811/ก.190

วันที่

: 12 เมษายน 2545

เรื่อง

: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการยกที่ดินให้แก่โรงพยาบาลที่จัดตั้งเป็นองค์การมหาชน

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 41 ทวิ, มาตรา 39, มาตรา 49 ทวิ, มาตรา 3(1), มาตรา 50(6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2525

ข้อหารือ

: กรมที่ดินได้รับข้อหารือจากจังหวัด กรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)ซึ่งจัดตั้งขึ้น
โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 มีความประสงค์ขอรับ
การยกให้ที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร จากนาย ร. เพื่อไว้ใช้ในกิจการของโรงพยาบาลฯ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ซึ่งเป็นการยกให้โดยเสน่หาไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น การ
จดทะเบียนยกให้ที่ดินดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 6
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังได้กำหนดให้โรงพยาบาล
ที่จัดตั้งเป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 เป็น
สถานพยาบาลของทางราชการตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาล พ.ศ. 2523 จึงหารือว่ากรณีดังกล่าวจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณที่จ่ายหรือไม่ อย่างไร

แนววินิจฉัย

: โรงพยาบาลฯ เป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 แต่โรงพยาบาลฯ มิใช่ส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ดังนั้น กรณีนาย ร. ยกที่ดินให้แก่โรงพยาบาลฯ โดยไม่มี
ค่าตอบแทนตามข้อเท็จจริงข้างต้น จึงถือเป็นการ "ขาย" ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร และไม่
เข้าหลักเกณฑ์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 3(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และราคาหรือมูลค่าสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มิใช่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ฉบับที่ 121) พ.ศ. 2525 และกรณีดังกล่าวให้ถือว่าผู้โอนเป็นผู้มีเงินได้
ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 41 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และให้เจ้าพนักงานประเมิน
กำหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอนนั้นตามมาตรา 49 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร และผู้โอนมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยถือว่าผู้โอนเป็นผู้จ่ายเงินได้ตามมาตรา
50(6) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้

: 65/31361


clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161