ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0811/พ./9848

วันที่

: 12 ตุลาคม 2544

เรื่อง

: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อส่งออก

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 80/1(2)

ข้อหารือ

: บริษัทฯ ประกอบกิจการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราให้บริการนายหน้าตัวแทนซื้อ
ขายยางพารา ให้บริการตรวจสอบคุณภาพยางพาราแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศซึ่งสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทย
และให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยางพารา โดยมีรายได้และลักษณะของแต่ละ กิจกรรมดังนี้
1. การให้บริการนายหน้าตัวแทน เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งหรือได้รับการแจ้งจาก ผู้ซื้อใน
ต่างประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ ว่าต้องการยางพาราปริมาณเท่าใด ราคา F.O.B.ที่ไหน กำหนด
ส่งมอบเมื่อใด บริษัทฯ ก็จะดำเนินการติดต่อกับผู้ขายยางพาราในประเทศเพื่อให้ได้ยางพาราตาม
ความต้องการของผู้ซื้อ เมื่อผู้ขายยางพาราในประเทศตกลงขายให้ บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือยืนยัน
การขาย โดยในหนังสือยืนยันการขายจะระบุว่า บริษัทฯ ในนามของลูกค้า (ต่างประเทศ) มีการตกลง
ซื้อขายกับผู้ขาย การดำเนินการดังกล่าวเข้าลักษณะนายหน้าตัวแทน โดยบริษัทฯ ได้รับค่านายหน้าจาก
ผู้ขายยางพาราในประเทศโดยตรง
2. การให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริษัทฯ มีการทำสัญญากับผู้ซื้อในต่างประเทศ โดย
ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 335 - 350 เยน/1,000 กิโลกรัม เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งจากผู้ซื้อใน
ต่างประเทศให้ทำการตรวจสอบคุณภาพยางพาราที่ผู้ซื้อมีการทำสัญญาซื้อจากผู้ขายยางพาราในประเทศ
โดยแจ้งเลขที่สัญญา ปริมาณยางพารา และวันกำหนดส่งมอบให้บริษัทฯ ทราบ จากนั้น บริษัทฯ จะ
ดำเนินการติดต่อกับผู้ขายยางพารารายดังกล่าว เพื่อนัดวันตรวจสอบคุณภาพยางพาราที่จะส่งมอบ
การตรวจสอบใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามวิธีการที่ผู้ซื้อในต่างประเทศกำหนด หากผลการสุ่มตรวจใน
ครั้งแรกไม่ผ่าน (ผู้ซื้อในต่างประเทศเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การผ่านหรือไม่ผ่าน) บริษัทฯ ก็จะทำการสุ่ม
ตรวจใหม่ในปริมาณเท่ากับการสุ่มตรวจครั้งแรกจากสินค้ากองเดิม หากผลออกมาไม่ผ่านอีก ผู้ขาย
ยางพาราจะไม่สามารถส่งยางพาราไปให้ผู้ซื้อในต่างประเทศได้แต่ต้องทำการผลิตสินค้าใหม่ เมื่อผลิต
เสร็จบริษัทฯ ก็จะทำการตรวจสอบคุณภาพยางพาราโดยเริ่มกระบวนการตรวจใหม่ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะ
ได้รับค่าตอบแทนครั้งใหม่ด้วย และบริษัทฯ จะมีการแจ้งผลการตรวจไปยังผู้ซื้อในต่างประเทศทุกครั้งที่มี
การตรวจสอบ ด้วยแบบตรวจสอบที่ลูกค้าเป็น ผู้กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจดังกล่าว และผลการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ จะมีผลทำให้เกิดการ ส่งมอบหรือไม่ส่งมอบยางพาราตามสัญญาทันทีในประเทศ โดยผู้ขาย
ไม่ต้องรอการตัดสินใจจาก ผู้ซื้อในต่างประเทศ เพราะหากการตรวจสอบไม่ผ่าน ผู้ขายจะต้องทำการ
เลื่อนการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศหากการผลิตใหม่ไม่ทันตามกำหนด
3. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร บริษัทฯ จะมีการทำสัญญากับผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราที่แน่นอนและเท่ากันทุกเดือน โดยบริษัทฯ จะจัดหาข่าวสารต่าง ๆ ที่มีผลต่อราคา
ยางพาราจากแหล่งข่าวต่าง ๆ เช่น ซื้อข่าวจากรอยเตอร์ ยูบีซี ตลาดยางพาราในประเทศ หรือ ผู้ขาย
ในประเทศ และนำมาวิเคราะห์ประมวลผลโดยกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับยางพาราจากประเทศญี่ปุ่น จากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่งผลที่ได้ให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ นอกจากนี้
ยังมีการนำเอาข้อมูลที่ได้ดังกล่าวทั้งที่เป็นข้อมูลดิบและผลการวิเคราะห์ไปใช้ แลกเปลี่ยนกับข่าวสารจาก
ผู้ขายยางพาราในประเทศด้วย ซึ่งถือเป็นการใช้บริการบางส่วนในประเทศ
บริษัทฯ หารือว่าการให้บริการตรวจสอบคุณภาพยางพาราก่อนที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศ
บริษัทฯ จะได้รับสิทธิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร หรือไม่

แนววินิจฉัย

: 1. กรณีบริษัทฯ ให้บริการเป็นนายหน้าตัวแทนของบริษัทผู้ซื้อในต่างประเทศ ในการติดต่อและ
สั่งซื้อยางพาราในประเทศเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ถือเป็นการให้บริการโดยผู้ประกอบการใน
ราชอาณาจักร บริษัทฯ มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 80(2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
2. กรณีบริษัทฯ ให้บริการตรวจสอบคุณภาพยางพาราก่อนที่จะส่งออกให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศ
โดยหลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพยางพาราในประเทศแล้ว บริษัทฯ จะรายงานผล
ของการตรวจสอบให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพยางพาราของบริษัทฯ ดังกล่าว
ทำให้เกิดการส่งมอบหรือไม่ส่งมอบยางพาราจากผู้ขายในประเทศทันที โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรอผลจาก
ลูกค้าในต่างประเทศ ถือว่าบริษัทฯ ได้ให้บริการในราชอาณาจักรและใช้ผลของการให้บริการนั้นใน
ราชอาณาจักร จึงไม่ใช่กรณีที่ได้มีการส่งผลของการให้บริการนั้นไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด ตาม ข้อ
2(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105)ฯ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม
พ.ศ. 2543 บริษัทฯ จึงไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
3. กรณีบริษัทฯ ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยข้อมูลและผล
การวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนได้นำมาใช้ในประเทศ กรณีดังกล่าวจึงไม่เข้าลักษณะเป็นการให้บริการใน
ราชอาณาจักรและส่งผลของการให้บริการนั้นไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เสียภาษี
มูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 80(2) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้

: 64/31009

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161