ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0811/3738

วันที่

: 23 เมษายน 2544

เรื่อง

: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ข้อกฎหมาย

: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 360) พ.ศ. 2542

ข้อหารือ

: บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะโอนห้องชุดจำนวน 13 ห้อง ให้แก่บริษัทเงินทุนฯ เพื่อชำระหนี้
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
สถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด แต่เมื่อไปโอนห้องชุดเจ้าพนักงานที่ดินแจ้งว่า
สัญญาประนีประนอมยอมความไม่สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใน
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ บริษัทฯ จึงขอทราบว่าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรหรือไม่

แนววินิจฉัย

: กรณีสถาบันการเงินฟ้องร้องลูกหนี้และมีการตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลมี
คำพิพากษาตามที่โจทก์และจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าว
ย่อมได้รับสิทธิทางภาษีอากรตาม พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 360) พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ดังนั้น กรณีตามข้อเท็จจริง หากเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าวข้างต้น
การโอนห้องชุดจำนวน 13 ห้องชุด ย่อมได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตาม พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับ
ที่ 360) พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
สำหรับหลักฐานที่จะใช้แสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม ให้ใช้
หนังสือรับรองการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร
และค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยเอกสารที่จะใช้ประกอบกับการใช้สิทธิตามหนังสือ
ดังกล่าว ในข้อ 2 จะใช้เป็นหนังสือสัญญาหรือเอกสารอื่นใดก็ได้ที่แสดงว่าเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

เลขตู้

: 64/30411


clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161