ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ที่ 22/2536
เรื่อง การรับเหมาก่อสร้างอาคารให้กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534


---------------------------------------


                ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยว่า การรับเหมาก่อสร้างอาคารให้กับผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะและอาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่ผู้ว่าจ้างสร้างขึ้นเพื่อขาย ผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะมีสิทธิขอยกเว้นการเรียกเก็บภาษีขายจากผู้ว่าจ้างและขอเสียภาษีการค้าตามหมวด 4 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากรก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรดังกล่าวหรือไม่


                คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ 25/2536 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ว่า แม้ว่ามาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 จะได้กำหนดว่าคู่สัญญาฝ่ายผู้ว่าจ้างต้องมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต้องเสียภาษีตามมาตรา 82/16 แห่งประมวลรัษฎากร ก็ตาม แต่โดยที่ผู้ว่าจ้างได้ประกอบกิจการหลายประเภททั้งกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ และตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรก็มิได้มีข้อห้ามมิให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่อย่างใดการที่ผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างให้สร้างอาคารขึ้นเพื่อขาย การขายอาคารดังกล่าวของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา91/7 แห่งประมวลรัษฎากร และไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ประการใด จึงถือได้ว่ากิจการในส่วนของการว่าจ้างให้สร้างอาคารเพื่อขาย ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจึงมีสิทธิขอยกเว้นการเรียกเก็บภาษีขายจากผู้ว่าจ้างและขอเสียภาษีการค้าตามหมวด 4 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากรก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรดังกล่าวได้

 

 

สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2536

 

 

บัณฑิต บุณยะปานะ

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, August 14, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161