ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


กฎกระทรวง
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527)
ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
พ.ศ. 2514

---------------------------------------

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 มาตรา 33 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
          ข้อ 1 การหักภาษี ณ ที่จ่ายของบริษัทผู้รับโอนซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้ตามมาตรา 21 ให้บริษัทผู้รับโอนคำนวณหักไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินได้หลังจากหักต้นทุนตามข้อ 2 แล้ว
          ข้อ 2 การหักต้นทุนจากเงินได้ตามข้อ 1 ให้หักได้ดังนี้
                   (1) การโอนกิจการปิโตรเลียมก่อนวันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแรก ให้หักต้นทุนได้เท่าจำนวนรายจ่ายเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียม ที่โอนของบริษัทผู้โอนที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแรกจนถึงวันที่โอน
                   (2) การโอนกิจการปิโตรเลียมในหรือหลังวันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแรก ให้หักต้นทุนได้เท่าผลขาดทุนประจำปีคงเหลือตามมาตรา 28 (1) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมที่โอนของบริษัทผู้โอนในรอบระยะเวลาบัญชีที่โอน
          ข้อ 3 บริษัทผู้โอนต้องแจ้งจำนวนรายจ่ายหรือผลขาดทุนตามข้อ 2 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี ให้แก่บริษัทผู้รับโอนในวันที่โอน ในกรณีที่บริษัทผู้โอนมิได้ปฏิบัติดังกล่าว ให้ถือว่าบริษัทผู้โอนไม่มีรายจ่ายหรือผลขาดทุน
          ข้อ 4 ให้บริษัทผู้รับโอนนำส่งภาษีที่หักไว้ตามข้อ 1 ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด


ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2527

สมหมาย ฮุนตระกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


(รจ. ฉบับพิเศษ เล่ม 101 ตอนที่ 37 วันที่ 22 มีนาคม 2527)
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, March 10, 2005

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161