ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


การดำเนินการหลังจากยื่นคำขอ

                  เมื่อบันทึกข้อมูลคำขอเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนแล้ว ให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย ตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บันทึกข้อมูลคำขอเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนไปที่ สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น 17 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

                  1.  คำขอเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน (แบบ ต.ท.01) ที่ผู้ที่มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

                  2.  สัญญาการตั้งตัวแทนและข้อตกลงในการแต่งตั้งสำนักงานบัญชีตัวแทนฯ (แบบ ต.ท.03) ตามจำนวนรายลูกค้าที่แจ้งไว้ในแบบ ต.ท.02

                  3.  ภาพถ่ายแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีฯ (แบบ ส.บช.5) และแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีฯ (แบบ ส.บช.6) ที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับผู้ทำบัญชีให้ลูกค้าตามที่แจ้งในแบบ ต.ท.02

                  4.  ภาพถ่ายแบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่รับทำบัญชี (แบบ ส.บช.5-1) ที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยให้ขีดแถบสี หรือขีดเส้นใต้ ตามรายชื่อลูกค้าในแบบ ต.ท.02

                  5.  ภาพถ่ายแบบแจ้งจำนวนและรายชื่อธุรกิจที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองการสอบบัญชี แบบ ก.บ.ช.11 และแบบ ก.บ.ช.11-1 (ถ้ามี) ที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

                  6.  หลักฐานหนังสือรับรองและใบเสร็จรับเงินการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร ซึ่งจัดอบรมโดยองค์กรวิชาชีพบัญชีฯ ตามหลักสูตรที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

                  7.  ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ยื่นคำขอ หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ แล้วแต่กรณี

                  เมื่อได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วนแล้ว กรมสรรพากรโดยคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน จะดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดต่อไป และจะแจ้งผลเมื่อดำเนินการพิจารณาแล้วเสร็จ กรณีอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอรายใดเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน นอกจากจะมีหนังสือแจ้งผลอนุญาตฯ แล้ว จะมีการมอบใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนให้โดยสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการสำนักงานใหญ่ของสำนักงานบัญชีนั้นตั้งอยู่ โดยใบอนุญาตฯ จะมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี
clear-gif
Last update :
 Monday, January 17, 2011

 


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161