ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คำแนะนำสำหรับสำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาตแล้ว

            1.  การยื่นคำขอยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ภ.อ.01)

                  1.1   ยื่นคำขอยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ภ.อ.01) ต่ออธิบดีกรมสรรพากร โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ที่เมนู บริการอิเล็กทรอนิกส์>ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต >สมัครสมาชิก เมื่อบันทึกข้อมูลตามแบบ ภ.อ.01 แล้วเสร็จให้สั่งพิมพ์ เพื่อลงนามในแบบดังกล่าว และนำส่งพร้อมกับข้อ ตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่อสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารกรมสรรพากร ชั้น 27 ถนนพหลโยธินซอย 7 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายใน 15 วัน นับแต่ยื่นคำขอบนระบบเครือข่ายฯ

                  1.2   การยื่นคำขอ ภ.อ.01และข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ยื่นเป็นรายผู้เสียภาษี

                  1.3  กรณีมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำแบบ ภ.อ.01 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร. 0-2272-8846-7

                  1.4   กรณีมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร. 0-2272-8984 , 0-2272-9205 , 0-2272-8000

            2.  การยื่นคำขอเพิ่ม/ลด รายลูกค้า

                  กรณีสำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรแล้ว ต้องการเพิ่มหรือลดจำนวนลูกค้าจากเดิมที่แจ้งไว้ตามแบบ ต.ท.02 ให้ดำเนินการดังนี้

                  2.1  กรณีเพิ่มรายลูกค้า ให้จัดทำสัญญาตั้งตัวแทนฯ (แบบ ต.ท.03) เป็นรายลูกค้า เช่นเดียวกับการยื่นคำขอครั้งแรก

                  2.2  ยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ที่เมนู สำนักงานบัญชีตัวแทน >โปรแกรมคำขอเพิ่ม/ลด จำนวนผู้เสียภาษี (ต.ท.04)

                  2.3  บันทึกข้อมูลตามที่โปรแกรมดังกล่าวกำหนดตามลำดับโดยแยกบันทึกรายการเพิ่ม หรือลดรายลูกค้า

                  2.4  เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จให้สั่งพิมพ์แบบคำขอ ต.ท.04 ดังกล่าวเพื่อลงนาม และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อส่งให้กรมสรรพากรพิจารณาต่อไป โดยกรณีเพิ่มรายลูกค้า ให้นำส่งเอกสารตามที่กำหนดไว้เช่นเดียวกับการดำเนิน การครั้งแรกที่ยื่นคำขอเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน

                  2.5  การยื่นแบบ ต.ท.04 แจ้งเพิ่ม/ลด รายลูกค้า ต้องดำเนินการแจ้งต่อกรมสรรพากรก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีในเดือนภาษี หรือปีภาษีถัดไป

                  2.6  จำนวนลูกค้าของสำนักงานบัญชีตัวแทนที่ลดลงต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนลูกค้าที่แจ้งไว้เมื่อขออนุญาต

            3.  การอบรมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรตามหลักสูตรที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

                  หลังจากได้รับอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนแล้ว ในปีต่อมาสำนักงานบัญชีตัวแทนจะต้องจัดส่งบุคคลซึ่งเป็นผู้ทำบัญชีของสำนักงาน ซึ่งอาจเป็นเจ้าของสำนักงาน หัวหน้าสำนักงาน กรรมการ หรือหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในการให้ บริการรับทำบัญชี หรือผู้ช่วยทำบัญชีของสำนักงาน เข้ารับการอบรมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรตามหลักสูตรที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดจำนวนอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ซึ่งจัดโดยองค์กรวิชาชีพฯ ที่อธิบดีกรมสรรพากรให้ความเห็นชอบเช่นเดียวกับกรณีการยื่นคำขอ เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนครั้งแรก

            4.  การแจ้งการเปลี่ยนแปลงของสำนักงานบัญชีตัวแทน

                  กรณีสำนักงานบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนตามที่ได้แจ้งไว้ต่อกรมสรรพากร เช่น การย้ายที่ตั้ง การเปิด/ปิด สถานประกอบการเพิ่มเติม เป็นต้น ให้ดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางปฏิบัตินั้นๆ ที่กำหนดแล้วแต่กรณี และส่งสำเนาแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อแจ้งให้สำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษีทราบ

            5.  การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน

                  กรณีใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนสิ้นสุดลง สำนักงานบัญชีตัวแทนมี สิทธิยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้หากสำนักงานบัญชีมีลูกค้าไม่น้อยกว่า 30 ราย ณ วันที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตและคุณสมบัติอื่นตามที่กำหนดตามประกาศกรมสรรพากรเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนฯ ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2552 โดยต้องยื่นคำขอภายใน 2 เดือนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุด หากประสงค์จะเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนต่อไป

                  5.1  ยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ที่เมนู สำนักงานบัญชีตัวแทน>โปรแกรมคำขอต่ออายุ/ขอขยายเวลา ต่ออายุใบอนุญาต (ต.ท.05)

                  5.2  บันทึกข้อมูลตามโปรแกรมกำหนด แล้วสั่งพิมพ์คำขอดังกล่าวเพื่อลงนาม พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และส่งไปที่สำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี เช่นเดียวกับที่ ยื่นคำขอครั้งแรก

                  5.3  กรณียื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนไม่ทันภายในกำหนดเวลา ให้ยื่นคำขอขยายเวลาตามโปรแกรมดังกล่าวข้างต้น

                  5.4 สำหรับคุณสมบัติการผ่านอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรตามหลักสูตรที่อธิบดี กรมสรรพากรกำหนด เจ้าของสำนักงานบัญชี หัวหน้าสำนักงาน กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่ง รับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชี แล้วแต่กรณี ต้องผ่านการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรตามหลักสูตรที่อธิบดีกำหนด คือ หลักสูตรการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ซึ่งจัดโดยองค์กรวิชาชีพฯ ที่อธิบดีกรมสรรพากรให้ความเห็นชอบ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหลักสูตรที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัดอบรมแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2548 โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องมีจำนวนอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วย

                  1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ชั่วโมง

                  2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3 ชั่วโมง

                  3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอื่นๆ 3 ชั่วโมง

                  4) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี 3 ชั่วโมง

                  (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548 เป็นต้นไป)

                  กรณีได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้ขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตแล้ว สำนักงานบัญชีตัวแทนจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน ภายในเวลาไม่เกิน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

            6.  กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสำนักงานบัญชีตัวแทนติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร โทร. 0-2272-9166

clear-gif
Last update :
 Monday, January 17, 2011

 


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161