ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
bullet
space
space
การให้ความยินยอมเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรกับหน่วยงานภาครัฐ
bullet
space
space
ระบบ e-Withholding Tax
bullet
space
space
ระบบการนำเข้าและคัดแยกข้อมูลการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment)
bullet
space
space
ระบบการแจ้งและขออนุมัติเกี่ยวกับสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน
bullet
space
space
การคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์
bullet
space
space
ระบบส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ
bullet
space
space
ระบบ My Tax Account
bullet
space
space
ระบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.๐๔)
bullet
space
space
ระบบแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)
bullet
space
space
ระบบการยื่นคำขออนุมัติ/ยกเลิก เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
bullet
space
space
แจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว
bullet
space
space
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation)
bullet
space
space
ส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย
bullet
space
space
ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ
bullet
space
space
ระบบจัดทำรายงาน FATCA ในรูปแบบ XML
bullet
space
space
ยื่นแบบด้วยสื่อฝากไฟล์ออนไลน์
bullet
space
space
ระบบขออนุมัติเป็น IBC
bullet
space
space
บริการจดทะเบียน
bullet
space
space
คำขอยื่นแบบฯ VAT/SBT รวมกัน
(ภ.พ.02/ภ.ธ.02)
bullet
space
space
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
bullet
space
space
e-Tax Invoice by email
bullet
space
space
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึก
การเก็บเงิน(ภ.พ.06)
bullet
space
space
ขออนุมัติ ภ.พ.07(มิเตอร์หัวจ่าย)
bullet
space
space
ระบบตรวจสอบคำสั่งอายัดและถอดถอนอายัดตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร
bullet
space
space
สำนักงานบัญชีตัวแทน
bullet
space
space
โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
bullet
space
space
Download
bullet
space
space


                                                                         

ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง  การกำหนดแบบคำอุทธรณ์ (ภ.ส.6)

_________________________
    

                     ด้วยในการยื่นคำอุทธรณ์เพื่อคัดค้านการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร ผู้เสียภาษีจะต้องยื่นคำอุทธรณ์โดยใช้แบบคำอุทธรณ์ (ภ.ส.6) ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดตามมาตรา 28 แห่งประมวลรัษฎากร

                    อาศัยอำนาจตามมาตรา 28 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงกำหนดแบบคำอุทธรณ์(ภ.ส.6) ที่พิมพ์จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th เป็นแบบคำอุทธรณ์ที่ใช้ในการยื่นคำอุทธรณ์เพื่อคัดค้านการประเมินภาษีอากรแทนแบบพิมพ์เดิม ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการยื่นคำอุทธรณ์ผู้เสียภาษีจะใช้แบบคำอุทธรณ์ (ภ.ส.6) ที่พิมพ์จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th  หรือจะขอรับแบบคำอุทธรณ์ (ภ.ส.6) ที่พิมพ์จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ หน่วยงานกรมสรรพากรทั่วราชอาณาจักรในการยื่นคำอุทธรณ์ตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548เป็นต้นไป

                    บรรดาประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้เป็นอันยกเลิก

                                                      ประกาศ ณ วันที่    15  มีนาคม  พ.ศ. 2548

 

                                                                              ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์
                                                                            (นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์)
                                                                                อธิบดีกรมสรรพากร

 

แบบคำอุทธรณ์ (ภ.ส.6)

clear-gif
Last update :
 Tuesday, December 13, 2016

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161