ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ที่ 8/2528
เรื่อง ภาษีเงินได้และภาษีการค้า การเสียภาษีอากรของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย


---------------------------------------


                ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยว่ากรณีบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2491 ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 32 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น 2 ชนิด คือ หุ้นชนิด ก.จำนวน 320,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 32 ล้านบาท กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นแต่ผู้เดียว หุ้นชนิด ข. จำนวน 30,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาทเป็นเงิน 3 ล้านบาท หุ้นชนิดนี้ให้ถือได้เฉพาะบริษัทสายการบิน ซึ่งทำการบินเข้าออกประเทศไทยเป็นประจำ แต่จำนวนหุ้นที่แต่ละบริษัทการบินถือไม่แน่นอน บริษัทฯ จะทำการจัดสรรใหม่ทุกปีตามจำนวนตารางเที่ยวบินและใช้อยู่ใน 7 วันแรกของเดือนมิถุนายนที่แล้ว

 

                บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการคือ จัดดำเนินการและบำรุงรักษาวิทยุเกี่ยวกับงานอุตอนิยมและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การขนส่งทางอากาศเข้าออกประเทศไทยดำเนินไปด้วยความปลอดภัยสม่ำเสอม และปฏิบัติงานตามภาระผูกพันที่รัฐบาลมีต่อองค์การการบินพลเรือระหว่างประเทศในฐานะเป็นภาคีประเภทด้วย ในการดำเนินงานให้บริการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ให้บริการทั้งแก่บริษัทการบินที่เป็นผู้ถือหุ้น และที่มิใช่เป็นผู้ถือหุ้นที่ทำการบินเข้าออกประเทศไทย อัตราค่าบริการที่เรียกเก็บจากบริษัทการบิน ที่เป็นผู้ถือหุ้นต่ำกว่าอัตราที่เรียกเก็บจากบริษัทการบินที่คาดว่าจะใช้บริการ และอัตราที่เรียกเก็บจากบริษัทการบิน ที่เป็นผู้ถือหุ้นต่ำกว่าอัตราที่เรียกเก็บจากบริษัทการบินที่มิใช่เป็นผู้ถือหุ้น และจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นในกรณีบริษัทฯ มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย หรือจะต้องจ่ายคืนค่าบริการให้แก่บริษัทการบินที่เป็นผู้ถือหุ้น ในกรณีบริษัทฯ มีรายได้มากกว่ารายจ่าย ส่วนอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บจากบริษัทการบินที่มิใช่เป็นผู้ถือหุ้น จะสูงกว่าค่าบริการที่เรียกเก็บจากบริษัทการบินที่เป็นผู้ถือหุ้น 3 เท่า และเป็นการเรียกเก็บเด็ดขาด ไม่มีการเก็บเพิ่มหรือคืนให้แต่อย่างใด การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องเสียภาษีเงินได้และภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากร หรือไม่


                คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ 12/2528 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528 มีคำวินิจฉัยดังต่อไปนี้


                (1) ค่าบริการที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เรียกเก็บจากบริษัทการบินต่าง ๆ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมิใช่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากกิจการของบริษัทฯ ที่จะต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และเข้าลักษณะเป็นรายรับจากการประกอบการค้าตามประเภทการค้า 4. การรับจ้างทำของ ชนิด 1. (ฉ) แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้า บริษัทฯ จึงต้องเสียภาษีการค้าตามประเภทการค้าดังกล่าวด้วย


                (2) เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในการจัดดำเนินงานและบำรุงรักษาวิทยุสื่อสารระหว่างสถานีพื้นดิน และระหว่างอากาศกับพื้นดินเกี่ยวกับการบินระหว่างประเทศการสื่อสารทางวิทยุเกี่ยวกับงานอุตุนิยมและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การขนส่งทางอากาศเข้าออกประเทศไทยดำเนินไปด้วยความปลอดภัยสม่ำเสมอ และปฏิบัติงานตามภาระผูกพันที่รัฐบาลมีต่อองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศในฐานะเป็นภาคีประเทศนั้น มีลักษณะเป็นการดำเนินงานขององค์การของรัฐบาล ฉะนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ต่อไป สมควรตราพระราชกฤษฎีกาฯ ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีการค้าให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ เฉพาะส่วนของเงินได้และรายรับจากค่าบริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากบริษัทการบินต่าง ๆ ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

 

                คำวินิจฉัยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงนามในคำวินิจฉบับนี้เป็นตันไป

 

 

สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528

 

 

พนัส สิมะเสถียร

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, August 14, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161