ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ที่ 5/2528
เรื่อง ภาษีเงินได้และภาษีการค้า กรณีการประกอบกิจการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า


---------------------------------------


                ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร วินิจฉัย กรณีบริษัทในประเทศไทยประกอบกิจการเป็นผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อซื้อขายสินค้าล่วงหน้าได้แก่ พืชไร่ ทองคำหรือเงินใหักับบริษัทในต่างประเทศแต่ไม่ปรากฏหลักฐานการแต่งตั้งให้ประกอบกิจการดังกล่าวเป็นหนังสือโดยมีวิธีปฏิบัติในการติดต่อซื้อขายสินค้า ดังนี้


                (1) ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อขายสินค้าล่วงหน้า ต้องทำสัญญาซื้อขายสินค้ากับบริษัทในประเทศไทย และต้องมอบอำนาจให้บริษัทในประเทศไทยเป็นตัวแทนจัดการทั้งปวงในการติดต่อกับบริษัทในต่างประเทศหรือตัวแทนนายหน้า หรือบริษัทในเครือของบริษัทในต่างประเทศรวมทั้งการโอนเงินที่ลูกค้าได้รับจากการซื้อขายสินค้าดังกล่าว


                (2) ในการสั่งซื้อหรือการสั่งขายสินค้า ลูกค้าจะต้องใช้ใบสั่งตามแบบที่บริษัทในประเทศไทยจัดพิมพ์ และต้องวางเงินมัดจำตามจำนวนสินค้าที่ต้องการซื้อในอัตราที่กำหนดไว้ สำหรับราคาสินค้าได้กำหนดให้ถือตามราคาตลาดในต่างประเทศ ที่บริษัทในต่างประเทศแจ้งให้บริษัทในประเทศทราบทางโทรพิมพ์ โทรศัพท์หรือทางอื่นในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละวันตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้า


                (3) การซื้อขายสินค้าดังกล่าว ไม่มีการส่งมอบสินค้าระหว่างกัน เว้นแต่กรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าบริษัทในประเทศไทย จะต้องจัดหาสินค้าให้ตามที่ลูกค้าต้องการและกรณีเป็นสินค้าที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศลูกค้าต้องดำเนินการนำสินค้าเข้าด้วยตนเอง


                (4) บริษัทในประเทศไทย จะบันทึกหนี้สินระหว่างลูกค้ากับบริษัทในต่างประเทศเมื่อมีการขายสินค้าคือ ผลกำไรและขาดทุน ซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายให้บริษัทในต่างประเทศ หรือลูกค้าที่จะได้รับจากบริษัทในต่างประเทศ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าบริษัทในประเทศไทยส่งเงินค่าขายสินค้าออกไปให้บริษัทในต่างประเทศส่วนการบันทึกรายได้บริษัทในประเทศไทยจะบันทึกรายได้เฉพาะค่านายหน้าที่ได้รับจากลูกค้าเท่านั้น มิได้บันทึกค่านายหน้าที่ได้รับจากบริษัทในต่างประเทศ


                การประกอบกิจการซื้อขายสินค้าล่วงหน้าตามข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทในประเทศไทยจะต้องรับผิดเสียภาษีเงินได้และภาษีการค้าแทนบริษัทในต่างประเทศหรือไม่ และลูกค้าซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าจะต้องเสียภาษีเงินได้และภาษีการค้าหรือไม่

 

                คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ 12/2528 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528 มีคำวินิจฉัยดังต่อไปนี้


                1. กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าบริษัทในประเทศไทย เป็นผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อในการซื้อขายสินค้าล่วงหน้าให้กับบริษัทในต่างประเทศ ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และไม่เข้าลักษณะเป็นสาขาตามมาตรา 77 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานการตั้งตัวแทนระหว่างนั้น และไม่ปรากฏหลักฐานการส่งเงินจากบริษัทในประเทศไทยออกไปให้แก่บริษัทในต่างประเทศ ฉะนั้น บริษัทในประเทศไทย จึงไม่ต้องรับผิดเสียภาษีเงินได้และภาษีการค้าแทนบริษัทในต่างประเทศแต่ประการใด


                2. สัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้าระหว่างบริษัทในประเทศไทยกับลูกค้า เนื่องจากการซื้อขายสินค้าตามสัญญาดังกล่าวยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ของสินค้าระหว่างกัน สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาจะซื้อจะขายและแยกพิจารณาภาระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรได้ดังนี้


                        (1) ภาษีการค้า
                กรณีสินค้าที่ซื้อขายกันเป็นสินค้าตามประเภทการค้า 1. ชนิด 7 (ก) แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้า เช่น ทองคำ หรือเงิน เป็นต้น ซึ่งผู้ขายสินค้าดังกล่าวทุกทอดหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 3.0 ของรายรับและจะต้องคำนวณรายรับเพื่อเสียภาษีการค้าจากจำนวนเงินที่จะต้องชำระเมื่อถึงกำหนดในเดือนภาษีนั้น ๆ ตามมาตรา 79 จัตวา (3) วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร แต่โดยที่สัญญาจะขายสินค้าดังกล่าวไม่มีการชำระเงินค่าสินค้า และแม้ในวิธีปฏิบัติจะมีกำหนดให้ลูกค้าเพิ่มหรือลดเงินมัดจำ ก็ไม่อาจถือว่าปฏิบัติดังกล่าวเป็นการชำระเงินค่าสินค้าฉะนั้น ผู้ขายสินค้าดังกล่าวจึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าตามประเภทการค้า 1. ชนิด 7(ก) แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้า แต่ประการใด


                        (2) ภาษีเงินได้
                กรณีสินค้าที่ซื้อขายกันไม่ว่าจะเป็นสินค้าตามประเภทการค้า 1. ชนิด 7(ก) แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้า หรือเป็นสินค้าพืชไร่ ผู้ขายสินค้าดังกล่าวซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องนำผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายสินค้าในแต่ละครั้งมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่วนผู้ขายสินค้าที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะต้องนำเงินได้จากการซื้อสินค้ามารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล


                คำว่า “บริษัทในประเทศไทย” และ “บริษัทในต่างประเทศ” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร

 

 

สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528

 

 

พนัส สิมะเสถียร

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, August 14, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161