ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง


clear-gif
กันยายน
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
11.
 เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายที่ดินโดยการแบ่งแยก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13243 วันที่ : 8 กันยายน 2541
12.
 เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเรียกเก็บเงินมัดจำการให้บริการโทรศัพท์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13252 วันที่ : 9 กันยายน 2541
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณราคาค่าบริการผิดพลาด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13373 วันที่ : 11 กันยายน 2541
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินค่าจ้างทำของ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13398 วันที่ : 11 กันยายน 2541
15.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการนับระยะเวลาถือครองอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13523 วันที่ : 15 กันยายน 2541
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ
         จากการให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13569 วันที่ : 16 กันยายน 2541
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้มีเงินได้ครบเกษียณอายุงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13571 วันที่ : 16 กันยายน 2541
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้เผยแพร่ศาสนา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13592 วันที่ : 16 กันยายน 2541
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13821 วันที่ : 22 กันยายน 2541
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13824 วันที่ : 22 กันยายน 2541
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, May 22, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161