ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง


clear-gif
มิถุนายน
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
21.
 เรื่อง : การคืนภาษีตามการวินิจฉัยร้องทุกข์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13842 วันที่ : 22 กันยายน 2541
22.
 เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการผิดประเภท
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13885 วันที่ : 23 กันยายน 2541
23.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินประกันการเช่าอาคาร เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13962 วันที่ : 25 กันยายน 2541
24.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการให้บริการโทรศัพท์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14008 วันที่ : 28 กันยายน 2541
25.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการให้บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14010 วันที่ : 28 กันยายน 2541
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14069 วันที่ : 29 กันยายน 2541
27.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมขายบ้านและที่ดิน โดยมีชื่อเจ้าของ
         กรรมสิทธิ์รวมอยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี เพียงคนเดียว
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14160 วันที่ : 30 กันยายน 2541
28.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีขอขยายเวลายื่นคำร้องขอคืนค่าอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14179 วันที่ : 30 กันยายน 2541
29.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการออกใบเสร็จรับเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14180 วันที่ : 30 กันยายน 2541
30.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีสัญญาโอนลูกหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14215 วันที่ : 30 กันยายน 2541
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, May 22, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161