ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต และการขอแก้ไขทะเบียนของผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร

 

--------------------------------------

   

                                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 และข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.98/2544 เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.146/2548  เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต และการขอแก้ไขทะเบียนของผู้สอบบัญชีภาษีอากรไว้ ดังต่อไปนี้

 

                         ข้อ 1 การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต

                                         (1) ผู้ผ่านการทดสอบครบทุกวิชาตามที่อธิบดีกำหนด จะต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ โดยจะต้องมีข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 7 ขึ้นไป หรือข้าราชการอื่น ๆ เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 7 ขึ้นไป หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร รับรองว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้ ตามหนังสือรับรองความประพฤติและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่แนบท้ายประกาศนี้

                                        (2) ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนที่มีความประสงค์จะให้นำชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของตนเองลงในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวไว้ในคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรตาม(1) ด้วย

                                        (3) เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นสำหรับการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

                                               (ก) ภาพถ่ายใบปริญญาบัตร ตามวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบ  จำนวน 1 ฉบับ

                                               (ข) ภาพถ่ายใบแสดงผลการศึกษารายวิชา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ

                                               (ค) ภาพถ่ายใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. หรือ ปวส.

หรืออนุปริญญา กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี  จำนวน 1 ฉบับ

                                               (ง) ภาพถ่ายใบรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ หน่วยงานละ1 ฉบับ  

                                               (จ) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

                                               (ฉ) ภาพถ่ายใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  (ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ

                                               (ช) ภาพถ่ายใบสำคัญการสมรสหรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) จำนวน

1 ฉบับ

                                               (ซ) รูปถ่ายปกติหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวม

แว่นตาดำ โดยถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคำขอ ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป

                                               (ฌ) หนังสือรับรองความประพฤติและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรพร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้ให้คำรับรอง ได้แก่

                                                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวของข้าราชการผู้ให้คำรับรองจำนวน

1 ฉบับ  หรือ

                                                     - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายใบอนุญาตเป็น     ผู้สอบบัญชี กรณีผู้รับรองเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร  อย่างละ  1 ฉบับ

                                       (4) เมื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะเสนอคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุญาตให้รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร  

                                       (5) ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้มีอายุห้าปี

 

                            ข้อ 2 การต่ออายุใบอนุญาต

                                       (1) กรณีใบอนุญาตหมดอายุ

                                              (ก) ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกำหนด ภายในสามเดือนก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ พร้อมแจ้งการเข้ารับการอบรมในปีที่ใบอนุญาตหมดอายุตามแบบที่อธิบดีกำหนด

                                              (ข) กรณีที่ไม่สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรภายในเวลาที่กำหนดตาม (ก) ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องขอความเห็นชอบจากอธิบดีเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนระยะเวลาดังกล่าวแต่จะต้องไม่เกินหกเดือนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดตามแบบที่อธิบดีกำหนด

                                              (ค) กรณีที่ไม่สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรภายในเวลาที่กำหนดตาม (ก) หรือ (ข) ให้ถือว่าผู้นั้นหมดสภาพการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรและหากประสงค์จะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่อไปจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดและเข้ารับการอบรมนอกเหนือจากที่ต้องแจ้งตาม (ก) เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง โดยจะต้องแจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีกำหนด พร้อมยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้เข้ารับการอบรมครบสิบแปดชั่วโมง  

                                              (ง) กรณีที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม หรือเข้ารับการอบรมไม่ครบตามที่อธิบดีกำหนด หรือตามที่ได้รับการผ่อนผันการเข้ารับการอบรมจากอธิบดี ผู้นั้นจะไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต

                                     (2) เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาต

                                            (ก) ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                                            (ข) รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคำขอ  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

                       ข้อ 3 การขอออกใบแทนใบอนุญาต และการขอแก้ไขทะเบียน

                                      (1) การขอออกใบแทนใบอนุญาต กรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลาย หรือชำรุดเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้  ให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากรยื่นคำขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกำหนดและจะต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้

                                           (ก) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

                                           (ข) บันทึกประจำวันรับแจ้งเอกสารหายของสถานีตำรวจ กรณีสูญหาย

                                           (ค) ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรณีถูกทำลายหรือชำรุด

เสียหายเพียงบางส่วน 

                                           (ง)  รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ โดยถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคำขอ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

                                    (2) การขอแก้ไขทะเบียน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนตามที่ได้เคยแจ้งไว้ต่ออธิบดี ให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากรยื่นคำขอแก้ไขทะเบียนตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น และจะต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้

                                           (ก) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

                                           (ข) ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

                                           (ค) รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ โดยถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคำขอ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

                                           (ง) ภาพถ่ายเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน

 

                     ข้อ 4 สำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารหลักฐานที่ต้องนำส่งสำหรับการยื่นคำขอตามประกาศนี้  ผู้ยื่นคำขอจะต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ

 

                     ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548

 

ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

(นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

อธิบดีกรมสรรพากร

 

หนังสือรับรองความประพฤติและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร >>

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, August 20, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161