ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
bullet
space
space
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
bullet 
space
space
ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น
bullet 
space
space
ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร
bullet 
space
space
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
bullet 
space
space
หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
bullet 
space
space
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน
bullet  
space
space
หมวด 3 ภาษีเงินได้
bullet 
space
space
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
bullet 
space
space
หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet 
space
space
หมวด 5 ภาษีป้าย (ยกเลิก)
bullet 
space
space
หมวด 6 อากรแสตมป์
bullet 
space
space
หมวด 7 อากรมหรสพ (ยกเลิก)
bullet 
space
space
ลักษณะ 3 ภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิก)
bullet 
space
space
พระราชกฤษฎีกา
bullet 
space
space
กฎกระทรวง
bullet 
space
space
ประกาศกระทรวงการคลัง
bullet 
space
space
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
bullet 
space
space
คำสั่งกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ประกาศกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ระเบียบกระทรวงการคลัง
bullet 
space
space
ระเบียบกรมสรรพากร
bullet 
space
space
คำชี้แจงกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ข่าวการปรับปรุง
bullet 
space
space
Download
bullet 
space
space
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
bullet
space
space
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
bullet
space
space
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
bullet
space
space
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
bullet
space
space
ข้อหารือภาษีอากร
bullet
space
space
คำพิพากษาฏีกา
bullet
space
space
กฎหมายออกใหม่
bullet
space
space
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
bullet
space
space
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bullet
space
space
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
bullet
space
space
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
bullet
space
space
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
bullet
space
space


 

 

  หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน

มาตรา 14 ความหมายของภาษีอากรประเมิน

มาตรา 15 ให้ใช้บทบัญญัติบังคับแก่ภาษีอากรประเมินทุกประเภท

มาตรา 16 ความหมายของเจ้าพนักงานประเมิน

 

 

ส่วน 1 การยื่นรายการและการเสียภาษีอากร

มาตรา 17 การยื่นรายการ รายงาน งบดุล การสั่งให้มีบัญชีพิเศษ

มาตรา 18 การประเมินภาษีอากรจากรายการที่ยื่น

มาตรา 18 ทวิ กรณีจำเป็นต้องประเมินภาษีก่อนถึงกำหนดยื่นรายการ

มาตรา 18 ตรี กำหนดเวลาชำระภาษีกรณีการประเมิน

มาตรา 19 การออกหมายเรียกกรณียื่นรายการไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์

มาตรา 20 การประเมินภาษีกรณียื่นรายการไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์

มาตรา 21 การประเมินภาษี กรณีไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่ง หรือ ไม่ตอบคำถาม

มาตรา 22 การเรียกเก็บเบี้ยปรับ กรณียื่นรายการไม่ถูกต้อง

มาตรา 23 การออกหมายเรียก กรณีไม่ยื่นรายการ

มาตรา 24 การประเมินภาษี กรณีไม่ยื่นรายการ

มาตรา 25 การประเมินภาษี กรณีไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่ง หรือ ไม่ตอบคำถาม

มาตรา 26 การเรียกเก็บเบี้ยปรับ กรณีไม่ยื่นรายการ

มาตรา 27 เงินเพิ่มและการคำนวณเงินเพิ่ม

มาตรา 27 ทวิ การงดหรือลดเบี้ยปรับ

มาตรา 27 ตรี กำหนดเวลาการขอคืนภาษีอากร

มาตรา 27 จัตวา การส่งเอกสารเพื่อการคืนภาษี

 

 

ส่วน 2 การอุทธรณ์

มาตรา 28 แบบที่ใช้ในการอุทธรณ์

มาตรา 29 การอุทธรณ์ กรณีอำเภอมีหน้าที่ประเมินและการอุทธรณ์ต่อศาล

มาตรา 30 การอุทธรณ์การประเมินภาษีต่อคณะกรรมการ

มาตรา 31 การชำระภาษีในระหว่างอุทธรณ์

มาตรา 32 การออกหมายเรียกเพื่อพิจารณาอุทธรณ์

มาตรา 33 ห้ามอุทธรณ์

มาตรา 34 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ทำเป็นหนังสือ และ ส่งไปยังผู้อุทธรณ์

 

 

ส่วน 3 บทกำหนดโทษ

มาตรา 35 กรณีไม่ยื่นรายการ ไม่ออกหนังสือรับรอง ไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งความ

มาตรา 35 ทวิ กรณีทำลาย ย้าย ซ่อนเร้น หรือ โอนทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัด

มาตรา 35 ตรี กรณีไม่ยื่นรายงาน/เอกสาร ของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน หรือยื่นไม่ถูกต้อง

มาตรา 36 โทษกรณีไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก

มาตรา 37 โทษกรณีหลีกเลี่ยงภาษีโดยแจ้งความเท็จ ฉ้อโกง หรือ อุบาย

มาตรา 37 ทวิ โทษกรณีไม่ยื่นรายการโดยเจตนา

มาตรา 37 ตรี โทษกรณีหลีกเลี่ยง/พยายามหลีกเลี่ยงและฉ้อโกงภาษีที่เข้าลักษณะการฟอกเงิน

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, December 12, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161