ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลรูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


ลักษณะ 1 ข้อความเบี้องต้น

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 1 ชื่อกฎหมาย

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 2 คำนิยาม

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 การตราพระราชกฤษฎีกาลดอัตราและยกเว้น

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 ทวิ การเปรียบเทียบปรับความผิดอาญา

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 ตรี การลดเงินเพิ่มตามกฎกระทรวง

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 จัตวา กำหนดสำนักงานให้เสียภาษีอากร

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 เบญจ การตรวจค้นหรือยึดบัญชีเอกสาร

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 ฉ การสั่งให้แปลบัญชีและเอกสาร

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 สัตต การตรวจสอบและรับรองบัญชี

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 อัฏฐ การขยายกำหนดเวลา การยื่นรายการ การอุทธรณ์ การเสียภาษีอากร

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 นว โทษกรณีไม่อำนวยความสะดวก หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการค้น

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 ทศ โทษกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงาน ที่ให้แปลบัญชี เอกสาร

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 เอกาทศ การกำหนดให้มีและใช้เลขประจำตัว

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 ทวาทศ โทษกรณีไม่ปฏิบัติในการมีและใช้เลขประจำตัว

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 เตรส การกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณีจำเป็น

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 จตุทศ ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หักภาษีนำส่งก่อน

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 4 การแต่งตั้งเจ้าพนักงานและออกกฎกระทรวง

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 4 ทวิ คนต่างด้าวที่จะเดินทางออกจากประเทศไทย ต้องเสียภาษีอากร

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 4 ตรี การขอใบผ่านภาษีอากรของคนต่างด้าว

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 4 จัตวา คนต่างด้าวที่ไม่ต้องขอใบผ่านภาษีอากร

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 4 เบญจ การออกใบผ่านภาษีอากร

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 4 ฉ การออกใบภาษีอากร กรณีจะเดินทางโดยรีบด่วนและชั่วคราว

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 4 สัตต อายุใบผ่านภาษีอากร

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 4 อัฎฐ การออกใบผ่านภาษีอากรกรณีเข้าออกเป็นประจำ

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 4 นว โทษกรณีคนต่างด้าวที่ไม่มีใบผ่านภาษีอากร

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 4 ทศ การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร

 

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, July 29, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161