ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
bullet
space
space
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
bullet 
space
space
ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น
bullet  
space
space
ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร
bullet 
space
space
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
bullet 
space
space
หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
bullet 
space
space
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน
bullet 
space
space
หมวด 3 ภาษีเงินได้
bullet 
space
space
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
bullet 
space
space
หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet 
space
space
หมวด 5 ภาษีป้าย (ยกเลิก)
bullet 
space
space
หมวด 6 อากรแสตมป์
bullet 
space
space
หมวด 7 อากรมหรสพ (ยกเลิก)
bullet 
space
space
ลักษณะ 3 ภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิก)
bullet 
space
space
พระราชกฤษฎีกา
bullet 
space
space
กฎกระทรวง
bullet 
space
space
ประกาศกระทรวงการคลัง
bullet 
space
space
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
bullet 
space
space
คำสั่งกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ประกาศกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ระเบียบกระทรวงการคลัง
bullet 
space
space
ระเบียบกรมสรรพากร
bullet 
space
space
คำชี้แจงกรมสรรพากร
bullet 
space
space
ข่าวการปรับปรุง
bullet 
space
space
Download
bullet 
space
space
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
bullet
space
space
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
bullet
space
space
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
bullet
space
space
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
bullet
space
space
ข้อหารือภาษีอากร
bullet
space
space
คำพิพากษาฏีกา
bullet
space
space
กฎหมายออกใหม่
bullet
space
space
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
bullet
space
space
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bullet
space
space
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
bullet
space
space
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
bullet
space
space
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
bullet
space
space


ลักษณะ 1 ข้อความเบี้องต้น

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 1 ชื่อกฎหมาย

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 2 คำนิยาม

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 การตราพระราชกฤษฎีกาลดอัตราและยกเว้น

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 ทวิ การเปรียบเทียบปรับความผิดอาญา

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 ตรี การลดเงินเพิ่มตามกฎกระทรวง

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 จัตวา กำหนดสำนักงานให้เสียภาษีอากร

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 เบญจ การตรวจค้นหรือยึดบัญชีเอกสาร

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 ฉ การสั่งให้แปลบัญชีและเอกสาร

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 สัตต การตรวจสอบและรับรองบัญชี

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 อัฏฐ การขยายกำหนดเวลา การยื่นรายการ การอุทธรณ์ การเสียภาษีอากร

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 นว โทษกรณีไม่อำนวยความสะดวก หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการค้น

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 ทศ โทษกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงาน ที่ให้แปลบัญชี เอกสาร

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 เอกาทศ การกำหนดให้มีและใช้เลขประจำตัว

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 ทวาทศ โทษกรณีไม่ปฏิบัติในการมีและใช้เลขประจำตัว

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 เตรส การกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณีจำเป็น

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 3 จตุทศ ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หักภาษีนำส่งก่อน

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 4 การแต่งตั้งเจ้าพนักงานและออกกฎกระทรวง

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 4 ทวิ คนต่างด้าวที่จะเดินทางออกจากประเทศไทย ต้องเสียภาษีอากร

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 4 ตรี การขอใบผ่านภาษีอากรของคนต่างด้าว

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 4 จัตวา คนต่างด้าวที่ไม่ต้องขอใบผ่านภาษีอากร

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 4 เบญจ การออกใบผ่านภาษีอากร

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 4 ฉ การออกใบภาษีอากร กรณีจะเดินทางโดยรีบด่วนและชั่วคราว

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 4 สัตต อายุใบผ่านภาษีอากร

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 4 อัฎฐ การออกใบผ่านภาษีอากรกรณีเข้าออกเป็นประจำ

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 4 นว โทษกรณีคนต่างด้าวที่ไม่มีใบผ่านภาษีอากร

รูป icon หน้าหัวข้อ

มาตรา 4 ทศ การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร

 

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, July 29, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161