ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
 
ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น
 
ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร
 
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
 
หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
 
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน
 
หมวด 3 ภาษีเงินได้
 
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 
หมวด 5 ภาษีป้าย (ยกเลิก)
 
หมวด 6 อากรแสตมป์
 
หมวด 7 อากรมหรสพ (ยกเลิก)
 
ลักษณะ 3 ภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิก)
 
พระราชกฤษฎีกา
 
กฎกระทรวง
 
ประกาศกระทรวงการคลัง
 
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
 
คำสั่งกรมสรรพากร
 
ประกาศกรมสรรพากร
 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
 
คำชี้แจงกรมสรรพากร
 
ข่าวการปรับปรุง
 
Download
 
ข้อหารือภาษีอากร
คำพิพากษาฏีกา
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายออกใหม่


 

 ลักษณะ 3 ภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิก)

     (ลักษณะ 3 ว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่มาตรา 144 ถึงมาตรา 164 ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clear-gif
Last update :
 Wednesday, December 23, 2009

 
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซต์แนะนำเว็บไซต์ติดต่อกรมสรรพากร


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์