ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๒)

เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ

รับชำระเงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

-----------------------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ อธิบดีกรมสรรพากรแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระเงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการรับชำระ เงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๒ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป สังกัดสำนักงานสรรพากรอำเภอหรือเขตท้องที่ แล้วแต่กรณี เป็นเจ้าพนักงานรับแบบแสดงรายการเงินได้ ตาม มาตรา ๔๐ แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และเป็นเจ้าพนักงานรับชำระเงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔"

 

                        ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระ เงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๓ ให้สำนักงานสรรพากรอำเภอหรือเขตท้องที่ แล้วแต่กรณี เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระเงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ หรือผู้มี หน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔"

 

                        ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นไป

 

                                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๕

                                                                                    โกวิทย์  โปษยานนท์

                                                                                     อธิบดีกรมสรรพากร

 

[รก.๒๕๓๕/๑๑๐/๙๖๐๘/๓ กันยายน ๒๕๓๕]

 

  

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, April 16, 2015

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161