ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล

และสถานศึกษา ตามมาตรา ๒๘ (๒) (ข) แห่งพระราช

บัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔

----------------------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศ ดังต่อไปนี้

                        ๑. ให้กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๒๘ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔

                        ๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔

                                                                                             ส.  วินิจฉัยกุล

                                                                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

[รก.๒๕๑๔/๑๐๑/๒๕๕๙/๒๑ กันยายน ๒๕๑๔]

 

                                                                                  

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, April 16, 2015

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161