ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
bullet
space
space
การคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์
bullet
space
space
ระบบส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ
bullet
space
space
ระบบ My Tax Account
bullet
space
space
ระบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.๐๔)
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)
bullet
space
space
ระบบการยื่นคำขออนุมัติ/ยกเลิก เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
bullet
space
space
แจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว
bullet
space
space
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation)
bullet
space
space
ส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ
bullet
space
space
ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ
bullet
space
space
ระบบจัดทำรายงาน FATCA ในรูปแบบ XML
bullet
space
space
ยื่นแบบด้วยสื่อฝากไฟล์ออนไลน์
bullet
space
space
ยื่นคำร้องสำหรับ IHQ/ ITC
bullet
space
space
ระบบขออนุมัติเป็น IBC
bullet
space
space
บริการจดทะเบียน
bullet
space
space
คำขอยื่นแบบฯ VAT/SBT รวมกัน
(ภ.พ.02/ภ.ธ.02)
bullet
space
space
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
bullet
space
space
e-Tax Invoice by email
bullet
space
space
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึก
การเก็บเงิน(ภ.พ.06)
bullet
space
space
ขออนุมัติ ภ.พ.07(มิเตอร์หัวจ่าย)
bullet
space
space
สำนักงานบัญชีตัวแทน
bullet
space
space
โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
bullet
space
space
GIS สำหรับแผนที่ภาษีสรรพากร
bullet
space
space
Download
bullet
space
space


clear-gif
ภาษีที่เกี่ยวข้อง
IHQ
ยื่นคำร้องขออนุมัติเป็น IHQ หรือ ITC มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศ

 

    ความเป็นมา

          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 และวันที่ 10 มีนาคม 2558 เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศและมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ)  และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center: ITC) ในประเทศไทย อันจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การเงิน และการลงทุนของภูมิภาค

    Background

          On 23 December 2014 and 10 March 2015, the Cabinet approved Tax measure to support establishments of International Headquarters (IHQ) and Tax measure to support establishments of International Trading Center (ITC) in order to provide incentives for Multinational Enterprises (MNEs) to set up IHQ and ITC in Thailand. This will make Thailand become a regional hub for trading, financial services and investment. 

 

 

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ

 

เป็นการให้สิทธิประโยชน์ลดอัตราและยกเว้นภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ) ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

    คำนิยาม

สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ หมายความว่า บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน ไม่ว่าวิสาหกิจในเครือหรือสาขานั้นจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ และหมายความรวมถึงบริษัทการค้าระหว่างประเทศซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศด้วย

    คุณสมบัติ

 1. มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
 2. มีการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 3. มีรายจ่ายในการดำเนินงานซึ่งเกี่ยวกับกิจการของ IHQ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
 4. ยื่นคำร้องขอและได้รับอนุมัติให้เป็น IHQ จากอธิบดีกรมสรรพากร
 5. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

   

    ระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

        15 รอบระยะเวลาบัญชี

 

    สิทธิประโยชน์ทางภาษี

1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ IHQ สำหรับรายได้ดังต่อไปนี้
      1.1    รายได้จากการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือ   การบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
      1.2    ค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
      1.3    เงินปันผลที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
      1.4    รายได้จากการโอนหุ้นของวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะการโอนหุ้นที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน
      1.5    รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ โดยสินค้าดังกล่าวมิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย หรือเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนหรือการถ่ายลำตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับจากหรือในต่างประเทศ

2. ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ IHQ จากร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิเหลือร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ สำหรับรายได้ดังต่อไปนี้
      2.1    รายได้จากการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือ   การบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
      2.2    ค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
      ทั้งนี้ เฉพาะที่มีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่ารายได้ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม 1.1 และ 1.2
3. ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ IHQ สำหรับรายรับจากการให้กู้ยืมแก่วิสาหกิจในเครือ ทั้งนี้ เฉพาะการให้กู้ยืมที่เป็นการบริหารเงิน
4. ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่คนต่างด้าวซึ่งทำงานประจำ IHQ เหลือร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน
5. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย สำหรับรายได้ดังต่อไปนี้
      5.1    เงินปันผลที่ได้รับจาก IHQ ทั้งนี้ เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม 1.1 และ 1.2
      5.2    ดอกเบี้ยที่ได้รับจาก IHQ ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมที่ IHQ ได้กู้มาเพื่อให้กู้ยืมต่อแก่วิสาหกิจในเครือที่เป็นการบริหารเงิน

หมายเหตุ    1.   ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงคำนิยามต่างๆ ของมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้ง IHQ ได้จากพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586)
                   2.   ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ของมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้ง IHQ ได้จากประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ

 

 

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศ

 

เป็นการให้สิทธิประโยชน์ลดอัตราและยกเว้นภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center: ITC) ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

    คำนิยาม

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ หมายความว่า บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เพื่อประกอบกิจการจัดซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วน หรือให้บริการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

    คุณสมบัติ

 1. มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
 2. มีรายจ่ายในการดำเนินงานซึ่งเกี่ยวกับกิจการของ ITC ที่จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
 3. ยื่นคำร้องขอและได้รับอนุมัติให้เป็น ITC จากอธิบดีกรมสรรพากร
 4. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

  

  ระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

        15 รอบระยะเวลาบัญชี

 

    สิทธิประโยชน์ทางภาษี

 1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ ITC สำหรับรายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ โดยสินค้าดังกล่าวมิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย หรือเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนหรือ   การถ่ายลำตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับจากหรือในต่างประเทศ
 2. ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่คนต่างด้าวซึ่งทำงานประจำ ITC เหลือร้อยละ ๑๕ ของเงินได้พึงประเมิน
 3. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย สำหรับเงินปันผลที่ได้รับจาก ITC ทั้งนี้ เฉพาะเงินปันผล ที่จ่ายจากรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม 1.

หมายเหตุ    1.   ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงคำนิยามต่างๆ ของมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้ง ITC ได้จากพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 587)
                   2.   ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ของมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้ง ITC  ได้จาก ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 253) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทซึ่งประกอบกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :-

ด้านนโยบาย : โทร.0-2272-8033
ด้านกฎหมาย : โทร.0-2272-8390
ด้านรับ/ตรวจสอบ แบบ ส.ญ.ค : โทร.0-2272-9281,0-2272-9587
ด้านพัฒนาโปรแกรม : โทร. 02-272-8901
ด้านโครงสร้างข้อมูล XML : โทร. 02-272-8871

 

 

clear-gif
Last update :
 Thursday, February 22, 2018

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161